មេរៀនទី១៤: ដំឡើង Active Directory

មេរៀនទី១៤: ការដំឡើង Active Directory លើ Windows Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

មេរៀន លោកអ្នកនឹងឆ្លងកាត់ setting up Active Directory Role លើ Windows Server 2012។
មានពីរមាតិកា

  • Installing Active Directory
  • Configuring Active Directory

ការដំឡើង Active Directory
1. បើក Server Manager ពី task bar។
2. ពី Server Manager Dashboard ជ្រើសរើស Add roles and features នឹងបញ្ចូល Roles and Features Wizard អនុញ្ញាតអោយ កែប្រែលើ Windows Server 2012។
Windows Server 20123. ជ្រើសរើស Role-based or features-based ការដំឡើង Installation Type ចុចលើ Next
ចំណាំ: តួនាទី និងលក្ខណ:ពិសេសលើ server, ដូចជា IIS, និងលក្ខណ:ពិសេសផ្តល់បន្ថែម
Windows Server 2012
4. server កុំពង់ប្រើ ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ default។ ចុច Next ដំណើការលើ Server Roles tab។
Windows Server 20125. ពីទំព័រ Server Roles ឆែកសញ្ញា check mark ក្នុងប្រអប់បន្ទាប់មក Active Directory Domain Services។  ចុចលើ Add Features
Windows Server 20126. មើលឡើងវិញហើយ select optional features  ដំឡើង AD DS ឆែកប្រអប់ check រួចហើយចុច Next។
Windows Server 2012
7. មើលព៍ត៌មានឡើងវិញលើ AD DS tab រួចហើយចុច Next
Windows Server 20128. មើលការដំឡើងឡើងវិញចុច Install
ចំណាំ: ដំណើរការ ដំឡើងនឹងបង្ហាញលើអេក្រង់ ម្យ៉ាងទៀត បាន ដំឡើង AD DS role និងបង្ហាញលើទំព័រ ‘Server Manager’
Windows Server 2012
ការដំឡើង Configuring Active Directory ម្តងទៀត AD DS role ត្រូវបានដំឡើង server នឹងត្រូវការដំឡើង domain របស់អ្នក។

1. ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានធ្វើ រួចរាល់ Open the Server Manager ពី task bar។

2. បើក Notifications Pane ដោយជ្រើសរើស Notifications icon  ពីខាងលើនៃ Server Manager ពីការកត់ចំណាំ ទាក់ទងការដំឡើង AD DS ចុច Promote this server to a domain controller
Windows Server 20123. ពី Deployment Configuration tab ជ្រើសរើស Add a new forest ពី options menu បញ្ចូលឈ្មោះ root domain name ក្នុង Root domain name field។
Windows Server 20124. មើលឡើងវិញហើយជ្រើសរើស select a Domain and Forest functional level. បានជ្រើសរើស fill in a DSRM password  ផ្តល់ password fields។
Windows Server 20125. មើល warning លើ DNS Options tab ហើយជ្រើសើស Next
Windows Server 20126. បញ្ជាក់ Confirm ឬ បញ្ចូលឈ្មោះ NetBIOS name ហើយចុច Next
Windows Server 20127. ដំឡើងទីតាំងនៃ SYSVOL, Log files និង Database folders ហើយ ចុច Next
Windows Server 20128. មើលឡើងវិញជម្រើសរើសនៃការដំឡើង រួចហើយចុច Next
Windows Server 20129. ប្រព័ន្ធនឹងឆែក អ្វីចាំបាច់ ត្រូវបានដំឡើងលើប្រព័ន្ធអតិភាព ដោយចុច Install
ចាំថា: server និង reboot ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពេលការដំឡើង បានបញ្ចប់។
Windows Server 2012
10. ម្តងទៀត  server បានបញ្ចប់ reboot ភ្ជាប់ឡើងវិញ reconnect ឆ្លងកាត RDP ហើយនឹងលេចចេញ Congratulations on successfully installing and configuring a Active Directory Domain Services លើ Windows Server 2012។