មេរៀនទី១៣: Active Directory Schema

មេរៀនទី១៣: ឆែក​ Windows Server 2012 Active Directory Schema Version

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

មានពីរមធ្យោបាយ ដើម្បីកំណត់ Active Directory Schema ដោយប្រើ dsquery command-let និង ‘adsiedit.msc’ tool។
1. ការប្រើប្រាស់ dsquery commandlet
– រត់ដំណើរការ command ពីក្នុង command prompt:
dsquery * cn=schema,cn=configuration,dc=<domainname>,dc=<local> -scope base -attr objectVersion

កន្លែង ‘<domainname>‘ និង ‘<local>‘ ជាមួយឈ្មោះ domain name
សម្រាប់ Windows Server 2012 បង្ហាញ 56
Windows Server 2012

Windows Server 2012  56
Windows 2008 R2 47
Windows 2008 44
Windows 2003 R2 31
Windows 2003 30
Windows 2000 13

2. ការប្រើប្រាស់ Adsiedit.msc Tool
– កន្លែង mouse របស់លោកអ្នក នៅព្រំដែន ខាងក្រោមឆ្វេងដៃអេក្រង់ កន្លែងចាប់ផ្តើម Start ដែលប្រើ windows versions ពីមុន ចុចលើ Start screen ដែលបង្ហាញ។
Windows Server 2012– ពីអេក្រង់ Start screen វាយសរសេរ RUN ដើម្បីបង្ហាញអេក្រង់ run screen ចុចលើវា។
Windows Server 2012– បញ្ចូល adsiedit.msc និងចុចលើ OK
Windows Server 2012– លើអេក្រង់ Adsiedit ចុចលើ Action/Connect ចុច drop-down ក្រោម ‘Select a well known Naming Context’ ហើយជ្រើសរើស Schema ចុចលើ OK។
Windows Server 2012-​ពង្រីក Expand Schema ចុចស្តាំលើ ‘CN=Schema,CN=Configuration,DC=domain,DC=local’ និងជ្រើសរើស properties។
Windows Server 2012–  ក្រោម properties ទាញចុះក្រោម ហើយចុចរកទីតាំង ‘objectVersion’
Windows Server 2012