មេរៀនទី១២: ដំឡើង DHCP Server

មេរៀនទី១២: ដំឡើង DHCP Server លើ Windows Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

Dynamic Host Configuration Protocol ជា DHCP server គឺទទួលខុសត្រូវ ដែលផ្តល់ IP addresses ទៅអោយកុំព្យូទ័រ client ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ កុំព្យូទ័រ client ទៅ DHCP server ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ផ្តល់បណ្តា IP addresses ត្រូវបានដំឡើង obtain addresses ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅ DHCP server បញ្ចប់ លោកដូចជា DHCP administrator, ត្រូវដំឡើង DHCP server ជាមួយ IP address ដែលលោកអ្នកចង់ផ្តល់ទៅអោយកុំព្យូទ័រ client។
តើលោក អ្នក ដំឡើង DHCP server ដោយរបៀបណា:
ឧបមាថា លោកអ្នកត្រូវបាន log ចូលលើ Windows Server 2012 ជាមួយគណនី default Administrator account និង ដើម្បី ដំណើរការដំឡើងបានល្អ DHCP Server លើកុំព្យូទ័រ យើងត្រូវធ្វើ:

1. បង្កើតលើ Server Manager ត្រូវបានបើក
2. ពីប៉ាណែលខាងឆ្វេង ចុចជ្រើសរើស DHCP category។
3. ពីប៉ាណែលខាងស្តាំ ក្រោម SERVERS section, បង្កើត DHCP server ត្រូវបានជ្រើសរើស ក្នុងបញ្ជីបង្ហាញ។
4. ចុចលើ More button ជ្រុងខាងស្តាំនៃ yellow bar នៅខាងលើនៃបញ្ជី list។
Windows Server 20126. លើប្រអប់ All Servers Task Details box, ពីបញ្ជី DHCP server list បង្ហាញ ចុចលើ Complete DHCP ក្រោមជួរ Action column។
Windows Server 20126. ពីប្រអប់ DHCP Post-Install configuration លើសន្លឹក Description អានការអធិប្បាយដោយ ប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយចុច Next ដើម្បីដំណើរការទៅជំហានផ្សេង។

7. លើសន្លឹក Authorization window, បង្កើត Use the following user’s ត្រូវបានជ្រើសរើស និងប្រើ username ត្រឹមត្រូវ (domain administrator account របស់កុំព្យូទ័រ) ត្រូវបានបង្ហាញក្នុង User Name (ក្នុងករណីនេះ DHCP server គឺមិនមែនជាសិមាជិក នៃ domain មួយ លោកអ្នកអាចចុចដើម្បីជ្រើសរើស Skip AD authorization radio button)។
Windows Server 20128. ដូច្នេះ បានបញ្ចប់ ចុចប៊ូតុង Commit button។
9. ត្រឡប់ក្រោយសន្លឹក Server Manager ចុចស្តាំលើ DHCP server ក្នុង SERVERS list ពី DHCP category។
10. ពី menu បានបង្ហាញ ចុច DHCP Manager option។
Windows Server 201211. បើក DHCP ពីប៉ាណែលខាងឆ្វេង ពង្រីក ឈ្មោះ server name។
12. ចុចស្តាំ IPv4, ហើយចុច New Scope។
Windows Server 201213. លើ New Scope Wizard ចុច Next។
14. លើសន្លឹក Scope Name វាយឈ្មោះថ្មី និងសង្ខេបការអធិប្បាយ អំពី DHCP scope ក្នុងឈ្មោះ Name
Windows Server 201215. ចុច Next ដើម្បីដំណើរការ
16. លើសន្លឹក IP Address Range ក្នុង Start IP address និង End IP address វាយ address ដំបូង និងចុងក្រោយនៃ លំដាប់ IP address។
DHCP server ដើម្បីផ្តល់ DHCP client computer។
Windows Server 201217. ចុច Next ដើម្បីបន្ត
18. លើសន្លឹក Add Exclusions and Delay ដូច default ហើយចុច Next។
19. លើសន្លឹក Lease Duration  ចាកចេញ default settings ចុចលើ Next។
20. លើសន្លឹក Configure DHCP Options ចុច Yes ហើយចុច Next។
Windows Server 201221. លើ Router (Default Gateway) ក្នុង IP address វាយ IP address របស់ router ដែលត្រូវបានប្រើ default gateway សម្រាប់ local network, ហើយចុច Add ដើម្បីបន្ថែម address។
Windows Server 201222. ចុច Next ដើម្បីបន្ត
23. លើ Domain Name និងសន្លឹក DNS Servers  បង្កើត IP address of the DNS server ត្រូវបានបង្ហាញលើ IP address list, ហើយចុច Next. (ប្រសិន IP address មិនមានលោកអ្នកបញ្ចូលដោយដៃ)។
Windows Server 201224. លើសន្លឹក WINS Servers ចុចលើ Next ដូចជា default។
25. លើសន្លឹក Activate Scope ចុច Yes, លោកអ្នកចង់ activate scope រួចហើយចុច Next។
Windows Server 201226. សន្លឹកចុងក្រោយចុច Finish ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការ។

រត់ដំណើរការ DHCP Server លើ  Windows Server 2012
Windows Server 2012 Essentials អាចរត់ដំណើរការលើណែតវឺក ជាមួយសេវា DHCP Server service រត់លើ router

ជំហានដំបូង នៅក្នុងដំណើរការ គឺដើម្បីផ្តល់ Static IP ទៅ server។

 • លើ Command Prompt  វាយ ipconfig, ដោយបង្កើតលើ IPv4 address, Subnet Mask និង Default Gateway។

Windows Server 2012

 • បើក Network Card properties ចុច Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), រួចហើយចុច Properties.
 • ផ្តល់អោយ Static IP, ចុច Use the following IP address, ហើយបញ្ចូលឈ្មោះពិស្តារ ដែលបង្ហាញខាងក្រោម សម្រាប់ IP Address, Subnet mask និង Default Gateway។

Windows Server 2012នៅចំណុចនេះ បញ្ឈប់ stop និង disable សេវា DHCP Server ដែលកំពង់រត់នៅលើ កុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍។ ចូរចាំថា អំឡុង ពេលដំណើរការ នៃការបញ្ចូល network clients នឹងមិនអាចផ្តល់ obtain IP address។

ដំឡើង DHCP Server role លើ Windows Server 2012 Essentials។

 • លើ Start screen,វាយ Server Manager, ហើយបើកពីលទ្ធផលបានបង្ហាញ។
 • លើសន្លឹក Server Manager ចុច Manage  លើ Title bar, ហើយចុច Add Roles and Features.

Windows Server 2012

 • វានឹងបើក Add Roles and Features Wizard. លើទំព័រ Before you begin ចុច Next.
 • លើទំព័រ Select installation type ជ្រើសរើស Role-based or feature-based installation, ហើយចុច Next.
 • លើទំព័រ Select destination server ផ្ទៀងផ្ទាត់មើល Windows Server 2012 Essentials ត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយ ចុច Next
 • លើ Select Server Roles, ចុចជ្រើសរើស DHCP Server បន្ទាប់ពីជម្រើសរើសនេះ ត្រូវបានជ្រើសរើស លោកអ្នក មើលខើញ លោតចេញលក្ខណ:ពិសេសបន្ថេម។

Windows Server 2012

 • ចុចលើសន្លឹកលោត Add Features  វានឹងត្រូវចូល Select Server Roles  ចុច Next.
 • លើទំព័រ Select features  មិនជ្រើសរើសលើទំព័រអ្វីទាំងអស់ ចុច Next.
 • លើ Confirm installation selections, ចុច Install. មិនជ្រើសរើស option Restart the destination server automatically if required
 • លើទំព័រ Installation progress ឬចុច Close

ការដំឡើងបានបញ្ចប់ ក្រោម Notification icon លើ menu bar របស់សន្លឹក Server Manager ប្រសិនការដំឡើង ប្រសើរ លោកអ្នកបានទទួលសារជោគជ័យ:
Windows Server 2012ដើម្បីបញ្ចប់ DHCP ចុចលើ Complete DHCP configuration លើ Post-deployment Configuration  ក្រោម Notification icon។

ការដំឡើង DHCP Post-Install

 • លើទំព័រ Description ចុច Next
 • លើទំព័រ Authorization  ផ្ទៀងផ្ទាត Use the following user’s credentials ត្រូវបានជ្រើសរើស និងឈ្មោះ Administrator user name គឺបញ្ចូល។
 • លើទំព័រ Summary ឆែកមើល ដែលរុញការដំឡើង ហើយចុច Close

ទីនេះគឺបង្ហាញ Server Manager
Windows Server 2012ឥឡូវនេះដល់ពេល ដំឡើង DHCP Server

 • លើ Start  វាយ DHCP, ចុចបើក DHCP console
 • លើ DHCP console, ចុចពង្រីកឈ្មោះ Server name, រួចហើយចុចស្តាំលើ IPv4 ចុច New Scope

Windows Server 2012វានឹងបើក New Scope Wizard តាមឈ្មោះ Scope ដូចជា Scope [192.168.1.0] fabrikam.local. បន្ថែម IP Address Range  សម្រាប់កុំព្យូទ័រ client ឧទាហរណ៍ 192.168.1.3 to 192.168.1.50. បន្ថែម Default Gateway (IP របស់ router), DNS Server (IP របស់ Server ខ្លួនឯង), ហើយ activate the scope។