មេរៀនទី១១:បន្ថែម Account ទៅ Local

មេរៀនទី១១:បន្ថែម Account ទៅ Local Administrator Group

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

លើ Server Manager នៃការគ្រប់គ្រង interface លើ administrative tasks ដែលលោកអ្នកបានធ្វើយ៉ាងលឿនលើ Windows Server 2008។ ម្យ៉ាងទៀត កិច្ចការធ្វើគឺបន្ថែមលើ account ទៅ Local Administrator group។ មេរៀននេះ បង្ហាញពីរបៀប តាម ជំហាន ពីការបន្ថែម account មួយទៅ Local Administrator group។
បើក Server Manager ចុចលើ Tool ក្នុងជ្រុងខាងស្តាំនៃ Server Manager រួចហើយជ្រើសរើស Computer Management។
Windows Server 2012ក្នុងសន្លឹក Computer Management ពង្រីក Local Users and Groups ហើយជ្រើសរើស Groups ចុចពីរដងលើ Administrators group។
Windows Server 2012ក្នុង Administrators Properties ចុចលើ Add…ក្នុងសន្លឹក  Select Users, Computers, Service Accounts, or Groups វាយសរសេរ account លោកអ្នកចង់បន្ថែមទៅ Local Administrator group រួចហើយចុចលើ OK
Windows Server 2012