មេរៀនទី១០: ដាក់ Win 8 ទៅ Domain

ជំហានទី១០:បញ្ចូល Windows 8 ទៅ Windows 2012 Server Domain

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ចាប់ផ្តើម Log ចូល Windows 8 client ដែលចង់ចូលរួម domain។
ប្រើ Win+W  ដើម្បីបើក Settings Search ហើយវាយ domain. ចុច Enter
Windows Server 2012ជ្រើសរើស Change
Windows Server 2012ជ្រើសរើសប៊ូតុង Domain វាយឈ្មោះ domain name។
Windows Server 2012ចុច OK។ រួចហើយ reboot ឡើងវិញ។

ដោយប្រ default ដើម្បី log ចូលកុំព្យូទ័រ local computer។ លោកអ្នកអាចមើលឃើញនៅ username CLIENT-PC\LOCAL-USER។
Windows Server 2012ចុច left arrow ទៅ switch users ជ្រើសរើស Other User
Windows Server 2012log ចូល notcreative\cdavis
Windows Server 2012នៅចំណុចនេះ លោកអ្នកនៅលើ domain។ Computers OU ជាមួយ Active Directory Users និងបណ្តាកុំព្យូទ័រ។
Windows Server 2012