មេរៀនទី៩: User Account លើ DC

មេរៀនទី៩:បង្កើត User Account ក្នុង Domain Controller

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

បង្កើត user account ក្នុង server 2012 domain controller ដោយប្រើ AD Users និង Computer។

ជំហានទី១: បើក AD User និង Computers Snap-in បើក AD Users និង Computers ក្នុង Server Manager។ លោកអ្នកអាចបើក AD Users និង Computers snap-ins ដោយវាយ dsa.msc លើ RUN program។​ លោកអ្នកអាចបើក កម្មវិធី RUN ដោយចុច [Windows Key] + [R] លើkeyboard។
Windows Server 2012ជំហានទី២: បង្កើត Organizational Unit ការរៀបចំ Organizational Unit ឬ simply OU គឺជាការផ្ទុកលើ AD domain។លោកអ្នកបង្កើត user accounts និង computers នៅក្នុង OU។ នឹងបង្កើតឈ្មោះ OU Management។ ចុចស្តាំលើ domain ក្នុង AD users និង Computers ជ្រើសរើស New ចុចលើ Organizational Unit
Windows Server 2012វាយ Management ដាក់ឈ្មោះ OU ឆែក Protect container from accidental deletion option
Windows Server 2012ជំហានទី៣: បង្កើត New User។ ចុចស្តាំ Management OU, ចុច New ចុចលើ User
Windows Server 2012ឥឡូវវាយព័ត៌មាន user វាយសរសេរ first name និង last name។ ទីនេះ user logon name គឺជាឈ្មោះដែល user ប្រើ ដើម្បី log ក្នុង computer ក្នុង network។ កាលណា  user ព្យាយាម log in ចូល វាយ sjobs@mustbegeek.com or mustbegeek\sjobs  លើ username ឥឡូវចុច Next
Windows Server 2012វាយលេខសម្ងាត់ password ឆែក Check user must change password at next logon. ចុច Next
Windows Server 2012មើលការដំឡើង user ឡើងវិញ ហើយចុច Finish
Windows Server 2012លោកអ្នកបានដំឡើង ជោគជ័យ user account។ លោកអ្នកអាចបើក properties នៃ user account។
Windows Server 2012