មេរៀនទី៨: របៀបបង្កើត User ថ្មី

មេរៀនទី៨: របៀបបង្កើត User ថ្មី

ជំហានទី១ ដំបូង logon ទៅ Windows Server 2012 របស់អ្នក បន្ទាប់មក បើក Start Menu ហើយចុចលើ “Administrative Tools”។
Windows Server 2012ជំហានទី២ ជ្រើសរើស “Active Directory Users and Computers”។
Windows Server 2012ជំហានទី៣ លោកអ្នកនឹងឃើញ domain មានស្រាប់ ក្នុង Tool នេះ Account, Bulletin, Computers, Users etc។
Windows Server 2012ជំហានទី៤ ចុចស្តាំដៃលើ domain ចូល “New”. ក្នុង New ចូល “Users” ដើម្បីបន្ថែម “New User”។
Windows Server 2012ជំហានទី៥ បន្ទាប់ចុច “Next” ។
Windows Server 2012ជំហានទី៦ ចុច Next បើកដាក់បញ្ចូល Password សម្រាប់ new user។
Windows Server 2012ជំហានទី៧ ចុចលើ “Finish” បញ្ចប់។
Windows Server 2012លោកអ្នកបានបង្កើត new user ថ្មី។