មេរៀនទី៧: Shadow, Shared Folder

មេរៀនទី៧: ដំលើង Shadow Copy នៃ Shared Folder ក្នុង Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

បើក Properties  drive ដែលផ្ទុក shared folders ជ្រើសរើស Shadow Copies tab ក្នុងប្រអប់ Properties dialog box. ជ្រើសរើស volume ចុច Enable
Windows Server 2012បន្ទាប់ចុច Enable លោកអ្នកនឹងឃើញ warning ពី default schedule settings​ លោកអ្នកអាចប្តូរ default settings។
Windows Server 2012ចុចលើ Yes លើប្រអប់ warning dialog box ចុច Settings លើ Shadow Copies tab ដើម្បីប្តូរ allocated space សម្រាប់ shadow copy លើ space នេះប្រើ Shadow Copies
Windows Server 2012ចុចលើ Schedule button ដើម្បីប្តុរ shadow copy schedule settings ចុចលើ OK
Windows Server 2012លោកអ្នកអាចចូល shared folders បើក Properties  នៃ the shared folder ពី local server ឬ client PC លើប្រព័ន្ធ ណែតវឺក network ជ្រើសរើស Previous Versions tab។ លោកអ្នកអាចមើល list files ពីមុន។ លោកអ្នកអាចបើក Open button។
Windows Server 2012