មេរៀនទី៦: Folder Permissions

មេរៀនទី៦:Server 2012 NTFS File និង Folder Permissions

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ដើម្បីកំណត់ NTFS permission សម្រាប់ folder ឬ file បើក properties  ហើយជ្រើសរើស Security tab នៅក្រោម Under Group or user names ជ្រើសរើសឬបន្ថែម add user ឬ group។ ក្រោម permissions, allow ឬ deny permissions។ មានពីរប្រភេទនៃ NTFS permission, standard និង advanced។
Windows Server 2012Advanced permission  ត្រូវបានដំឡើង ចុចលើ Advanced  ក្រោមតំបន់ permissions area លោកអ្នកអាចបន្ថែម add new user ឬ groups ដើម្បីអនុវត្ត apply NTFS settings។ លោកអ្នក អាចជ្រើសរើស user ឬ group រួចហើយចុច Edit ដើម្បីដំឡើង advanced NTFS permission settings។
Windows Server 2012ចុចលើ Edit option ដោយជ្រើសរើស ដំឡើង advanced NTFS permissions ចុចលើ OK ដើម្បីអនុវត្ត permission។
Windows Server 2012ជ្រើសរើស auditing tab ក្នុងសន្លឹក advanced NTFS settings ។ ក្នុងជម្រើសរើសនេះ អនុញ្ញាតលោកអ្នក log ចូលជោគជ័យ success ឬបរាជ័យ failure នៃ folder access ដោយបណ្តាអ្នកប្រើប្រាស់ users ឬ groups ចុចលើ Add to configure the setting។
Windows Server 2012លោកអ្នកនឹងឃើញ បន្ទាប់មកចុច Add ចុចលើ select a principal ដើម្បីដំឡើង auditing option  សម្រាប់ user ឬ group។ ជ្រើស រើស All ដើម្បីចូល success and failure នៃ folder access ដោយ user AJones ចុចលើ OK ដើម្បី apply the settings។
Windows Server 2012ជាមួយ Effective access option លើ Effective access ចុចលឿន លើ NTFS permission ដោយប្រើដៃនៃ user ឬ group ដើម្បីចូល files និង folders ចុចលើ Effective Access tab លើ advanced NTFS permission។
Windows Server 2012លោកអ្នកដំឡើង NTFS permission ក្នុង files, folders ឬ drives. NTFS permission និងចែកចាយ share permissions។