មេរៀនទី៥: ផ្តល់ static IP Address

មេរៀនទី៥: ផ្តល់ static IP Address ទៅ Windows Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

មុនពេលដំណើរការ ការដំឡើងសេវា Windows Server 2012 Active Directory Services យើងត្រូវការផ្តល់ static IP Address ក្នុងការរៀបចំនៃការដំលើង Active Directory Domain Services (AD DS)។

– Log ចូល Windows Server 2012 ដែលបានដំលើងរួច ចុចលើ Network Internet Access icon ចុចស្តាំលើ រួចហើយ ចុច “Open Network & Sharing Center”។
Windows Server 2012– ចុចប្តូរ adapter settings
Windows Server 2012– ចុចស្តាំលើ Ethernet រួចចុច properties
Windows Server 2012– ជ្រើសរើស Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ហើយចុច Properties
Windows Server 2012– ជ្រើសរើស ‘Use the following IP address’ បញ្ចូល IP address, subnet mask និង gateway (ប្រសិនមាន)។  បញ្ចូល IP address នៃ  primary domain controller ដូចជា Preferred DNS Server ចុចលើ OK ហើយ Close ដើម្បី  រក្សាការប្តូរ។
Windows Server 2012– កំណត់ថា server ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធណែតវឺក network ចុចលើ Start។
Windows Server 2012– លោកអ្នកនឹងឃើញអេក្រង់ Start screen។
Windows Server 2012– លើ keyboard វាយ CMD នឹងបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិ Command prompt។
Windows Server 2012– ចុចលើ Command Prompt និង ping លើ DNS server IP address របស់អ្នក។ លោកអ្នកនឹងទទួលការឆ្លើយតប reply ពី address បង្ហាញខាងក្រោម។
Windows Server 2012