មេរៀនទី៤: ដំឡើង Server 2012

មេរៀនទី៤:ការដំឡើង Windows Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

Microsoft ដែលបានផ្តល់ Windows Server 2012 មានពីរ formats: ISO image និង Hyper-V image។ ប្រសិនបើក VHD format ជា RTM។ និងប្រើទម្រង់ ISO format ជា Hyper-V VM។  លើ Windows Server 2012 និងធ្វើការ Vmware Vsphere ត្រូវការ vmware tools។

តម្រូវការផ្នែករឹង hardware

Processor មធ្បម : 1.4 GHz 64-bit processor
RAM មធ្បម: 2 GB
Disk space មធ្បម: 32 GB
Super VGA (800 x 600) ឬ higher-resolution monitor
Keyboard និង mouse
មានប្រព័ន្ធ Internet
Installing Windows Server 2012
1. បង្កើត Hyper-V VM ជា ISO ការដំឡើង hardware។
Windows Server 20122. ប្រព័ន្ធ System និង boot ចូល Server 2012 CD និងចាប់ដំឡើង។ ចំណាំ ដំឡើង ដូចគ្នាដំឡើង Windows 7 និងWindows Server 2008។
Windows Server 20123. កាលណាទទួល “Select the operating system you want to install”
Windows Server 2012Windows Server 2012ដូច្នេះ ការដំឡើង បានបញ្ចប់ configure Windows Server 2012
មុនពេល លោកអ្នកចង កែម៉ាស៊ីន rename របស់អ្នក  ចូល START > SYSTEM PROPERTIES។
Windows Server 2012អនុញ្ញាត Servermanager, Server roles និងលក្ខណ:ពិសេស រួច apply។ លើ Windows Server 2012 ប្រភេទនៃការ  ដំឡើង Role configuration។
Windows Server 2012ជ្រើសរើសការដំឡើងលើ Windows Server 2012

Active Directory Certificate Services
គឺជាតួនាទី Certificate Authority role ដែលអនុញ្ញាតអោយ លោក អ្នកដោះស្រាយ certificates.

Active Directory Domain Services – AD DS
ដឹងពីតួនាទី Domain Controller role វានឹងទាក់ទង ADDS tools ដូចជា Active directory Users និង computers, Site and Services។

Active Directory Rights Management Services – AD RMS
AD RMS ជួយការពារព័ត៌មាន ពីការប្រើ unauthorized អនុញ្ញាត integration w/ Exchange, Office និង 3rd party apps។

Application Server
ជាតួនាទីផ្តល់ ការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ដល central management និងបែកចែក business applications.

DHCP / DNS Server
Well, DHCP / DNS server : )

File Services
គឺជា file server role ដែលផ្តល់បច្ចេកវិជ្ជា ដែលជយយ លោកអ្នក គ្រប់គ្រង  ផ្ទុក អាចអោយ file អាចប្រលើ UNIX តាម NFS។
Windows Server 2012