មេរៀនទី៣: ចាប់ Install Server 2012

មេរៀនទី៣: ការដំឡើង Install Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ការដំឡើង

ផ្នែកនេះ រៀនពីការដំឡើង Windows Server 2012 ដែលជា ជម្រើស ថ្មី សម្រាប់ការដំឡើង Server Core Installation និងFull Installation។ នៅក្នុង option ថ្មីនេះអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នក ដោះ remove Server Graphical Shell ពីការដំឡើង Full Installation និងលក្ខណ:ពិសេសរបស់វាដែលអាចប្រើម្រាមដៃ footprint លើ Windows Server 2012។

លោកអ្នកអាច ដំឡើងតាមបណ្តាជំហានដូចខាងក្រោម:

1. Boot ចូលម៉ាស៊ីន ដោយប្រើមធ្យោបាយណាមួយ ដើម្បីចូល Windows Server 2012
2. លើអេក្រង់ Windows Setup បង្ហាញរូបខាងក្រោម ជ្រើសរើសភាសា Language ទម្រង់ Currency Format និង Keyboard ឬ Input Method រួចហើយចុចលើ Next។
Windows Server 20123. ក្នុងរូបទី២ ខាងក្រោម ជ្រើសរើស  Install Now រួចហើយចុច next។
Windows Server 20124. ចាប់ផ្តើមដំឡើង Windows Server 2012 Setup ក្នុងរូបទី៣
Windows Server 20125. លើ next Windows Setup រូបទី៤ បញ្ចូល Windows Server 2012 product key របស់អ្នក រួចហើយចុច Next។
Windows Server 20126. ក្នុងរូបទី៥ , ជ្រសើសរើស  Server Core Installation ជាជម្រើស រើសសម្រាប់ដំឡើង Windows Server 2012 រួចចុច Next។
Windows Server 20127. ក្រោយមកអាច ច្បាប់ License Terms ចុចលើ Windows Setup ចូលដល់រូបទី៦ ចុចលើ I Accept the License Terms ចុចប្រអប់ យល់ ព្រម ចុចលើ Next។
Windows Server 20128. ក្នុងរូបទី៧ ចុចលើ Custom: Install Windows Only (Advanced) ដើម្បីដំឡើង Windows Server 2012. Alternatively លោកអ្នក អាចជ្រើសរើស Upgrade: Install Windows and Keep Files, Settings, and Applications ដើម្បី update Windows Server version ពីមុន។
Windows Server 201210. លើ Windows Setup ជ្រើសរើស Drive និងចែក Partition កន្លែង លោកអ្នកចង់បាន ដំឡើង Windows Server 2012 operating system រួចហើយចុចលើ Next។
Windows Server 2012ដូចរូបខាងក្រោម ចាប់ផ្តើមការដំឡើង Windows Server 2012 ក្នុងអំឡុងការដំឡើង អាចចូល reboot ពេលណា។
Windows Server 201211. កាលនាការដំឡើង Windows Server 2012 Server Core ចប់ចុចលើ Next ដើម្បីប្តូរ Administrator password។
Windows Server 201212. បន្ទាប់មកបញ្ចូល Administrator password ថ្មីហើយផ្ទៀងផ្ទាត់វា ចុចលើ OK។
Windows Server 201213. ការដំឡើង Server Core ចូលដល់សន្លឹក command គឺបានបើក ចូលប្រព័ន្ធ។
Windows Server 2012បន្ទាប់ពីបានដំឡើង Windows Server 2012 លោកអ្នកអាចដំឡើង network, firewall, domain, update និងស្តង់ដាផ្សេង ទៀត។ លោកអ្នកអាចដំឡើងប្រើ Windows PowerShell។ លោកអ្នកអាច ប្រើបណ្តាជំហាន តួនាទី និងលក្ខណ:ពិសេស ដំឡើង ដោយប្រើ Windows PowerShell:

14. វាយ PowerShell ក្នុងសន្លឹក command window។

Windows Server 201215. វាយសរសេរ Get-WindowsFeature នៅក្នុង PowerShell Command Line រូបខាងក្រោម ដើម្បីមើលតួនាទី និងលក្ខណ:ពិសេស ដែលត្រូវបានដំឡើង លើ server។
Windows Server 2012វាយ Install-WindowsFeature
Windows Server 2012ការដំឡើង ចាប់ផ្តើម ដំណើរការ។
Windows Server 2012បន្ទាប់ពីការដំឡើងបញ្ចប់ បង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម
Windows Server 2012Server ជាមួយការដំឡើង GUI ដំណើរការ Server ជាមួយ ការដំឡើង GUI ដើម្បីជ្រើសរើស Server Core installation option ដែលលោកអ្នក ជ្រើសរើស Server ជាមួយជម្រើស GUI option។
Windows Server 2012បន្ទាប់ Server ជាមួយការដំឡើង GUI លោកអ្នកអាច ដំឡើង server និងដំឡើងតួនាទីលក្ខណ:ពិសេស ដែលប្រើ Server Manager ឬ ដោយប្រើ Windows PowerShell ប្រសិនបើប្រើ script ដំណើរការ។
Windows Server 2012ប្តូររវាង Server Core និង Server ជាមួយការដំឡើង GUI។

ក្នុង Windows Server 2012 លោកអ្នកជ្រើសរើសរវាង រវាងការដំឡើង Server Core Installation និង Server ជាមួយ ការដំឡើង GUI ។

លោកអ្នកអាចប្រើជំហានដំណើរការដូចខាងក្រោម ដើម្បីដំឡើង GUI ដោយប្រើ Windows PowerShell:

  1. ពី command window រត់លើ Administrator privileges វាយសរសេរ PowerShell  លើ Windows PowerShell ។
  2. វាយ Get-WindowsImage -ImagePath <path to wim>\install.wim ដើម្បីកំណត់ចំនួន index សម្រាប់ Server ជាមួយ GUI image។

Windows Server 2012

  1. វាយ Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell –Restart –Source wim:<path to wim>\install.wim:<Index#> នៅក្នុង PowerShell Command Line ដើម្បីដំឡើង Windows Server 2012 GUI។

Windows Server 2012

  1. លោកអ្នកអាចប្រើ Windows Update ដូចជាប្រភពនៃការដំឡើង files ដោយវាយ Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell
  2. Windows Server 2012 restarts ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើង GUI ។

Windows Server 2012ប្តូរពី Server ជាមួយការដំឡើង GUI ទៅជាការដំឡើង Server Core ដោយប្រើ Windows PowerShell cmdlet Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra –restart,
Windows Server 2012