មេរៀនទី២:ដំឡើងលើ VMware

មេរៀនទី២:ដំឡើង Windows Server 2012 ក្នុង VMware Workstation

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

មុនពេលដំឡើង Windows Server 2012 ដូចជា virtual machine ក្នុង VMware workstation ដែលលោកអ្នកចង់បង្កើត ដូចខាងក្រោម:

  1. យ៉ាងហោចណាស់ 2 GB memory សម្រាប់ Hyper V និងការដំឡើង VM។
  2. Processor ដែល Intel VT technology
  3. យ៉ាងហោចណាស់ 50 GB hard drive space ឬការដំឡើងសម្រាប់ Hyper V virtual machine។

ការដំឡើង Server 2012 លើ laptop running core i7 2670 processor ជាមួយ 16 GB RAM និង 750 GB HDD ជាWindows 7 Ultimate។ បើកកម្មវិធី VMware Workstation ពី desktop រត់ដំណើរការ VMware Workstation 9។

ចុច File ពី Menu ជ្រើសសរើ New Virtual Machine

Windows Server 2012ជ្រើសរើស Custom option ហើយចុចប៊ូតុង Next
Windows Server 2012
ជ្រើសរើស Workstation 9 as hardware ចុចលើ Next ក្រោម OS installation option ជ្រើសរើស install operating system later ចុចលើ Next
Windows Server 2012នឹងជ្រើសរើស Microsoft Windows as និង Hyper V ចុចលើ Next។ ឥឡូវឈ្មោះ virtual machine ជ្រើសរើសទីតាំង ដើម្បីផ្ទុក virtual machine ហើយចុច Next
Windows Server 2012ជ្រើសរើស 4 cores per processor ហើយចុច Next។
Windows Server 2012ជ្រើសរើស 6 GB memory សម្រាប់ការដំឡើង Hyper V និង virtual machines បន្ទាប់មកចុច Next
Windows Server 2012ជ្រើសរើស NAT លោកអ្នកប្រើ Internet ជ្រើសរើស virtual machine ហើយចុចលើ Next
Windows Server 2012ជ្រើសរើស disk option ហើយជ្រើសរើស create new virtual disk និងចុចលើ Next ក្នុងប្រភេទប្រភេទ disk ជ្រើសរើសSCSI ជ្រើស រើសប៊ូតុង Next
Windows Server 2012បញ្ចូល 90 GB សម្រាប់ space ល្មមដើម្បីដំឡើង virtual machines ក្នុង Hyper V ហើយជ្រើសរើស Next ។ បើក Browse ទីតាំង កន្លែង លោកអ្នកចង់បាន ដើម្បីរក្សា disk file ចុចប៊ូតុង Next
Windows Server 2012ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចមើលឃើញ ព័ត៌មាន លោកអ្នកអាចចុច edit រួចចុច Finish។
Windows Server 2012
ជ្រើសរើស CD/DVD បើក browse ទីតាំង ISO file ដំឡើង Server 2012។
Windows Server 2012បន្ទាបើពីការដំឡើងចុចលើ OK រួចហើយចុច power on របស់ virtual machine។ លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមការដំឡើង Windows Server 2012។
Windows Server 2012បន្ទាប់ពីការដំឡើងបានបញ្ចប់ Windows Server 2012។