មេរៀនទី១: បង្កើត boot ពី USB

មេរៀនទី១: បង្កើត boot លើ Windows Server 2008 R2 ពី USB

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

លោកអ្នកអាច load ចូលប្រវត្តិបតិការ Windows Server 2008 ឬ 2008R2 លើ USB drive ហើយអាច boot បាន។

1. បញ្ចូល USB ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក
2. បើកលើ Windows Command Prompt ជា Administrator
Windows Server 20123. ពី command prompt វាយសរសេរ “Diskpart” ហើយចុច Enter
Windows Server 20124. វាយសរសេរ “List Disk” ហើយកត់ចំណាំ USB disk លេខ “Disk 2″ ជាថាស USB storage ដែលបានបញ្ចូល។
Windows Server 20125. វាយសរសេរ “Select Disk 2” ឧបមា ជ្រើសរើសលេខ 2
Windows Server 20126. វាយ “Clean“
Windows Server 20127. វាយ “Create Partition Primary“
Windows Server 20128. វាយ “Select Partition 1“
Windows Server 20129. វាយ “Active“
Windows Server 201210. វាយ “format fs=fat32 quick“
Windows Server 201211. វាយ “Assign”  ចំណាំ: ប្រព័ន្ធនឹង ផ្តល់ស្វ័យប្រវត្តិ
Windows Server 201212. វាយ “Exit“ រួចចូលក្នុង Windows Explorer ហើយមើល drive letter។
13. ពី command prompt ប្តូរ directory ទៅលើ Windows Server Operation System files ត្រូវបានផ្ទុក។ ក្នុងករណីនេះ “E:\Windows Server 2008 R2“។
Windows Server 201214. វាយសរសេរបញ្ជា command “xcopy *.* /s/e/f I:\” កន្លែង USB drive letter។ ចំណាំគឺជា space រវាង f និង I
Windows Server 2012
15. បន្ទាប់មក files បានចំលងចូល USB ដើម្បីដំឡើងកុំព្យូទ័រ ដែល boot ចូលម៉ាស៊ីន ចុចលើ F12 ដើម្បីទទួល boot ពី menu រួច ហើយ ជ្រើសរើស USB ដើម្បី load ចូល OS។