មេរៀនទី៣: ដំឡើងធុង Case, CPU

មេរៀនទី៣: ការដំឡើងកុំព្យូទ័រ PC

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

រូបភាព 19 ដែលបង្ហាញពីសមាសភាពចម្បង សំរាប់ដំឡើងកុំព្យូទ័រ PC។ ប្រភេទ Intel D945GCZLR motherboard នៅខាងឆ្វេងដៃនៃ Antec BK640B case ជាមួយ Intel Pentium D 940 processor និងកាតទូរទស្សន៍ Hauppauge PVR-150 video capture card នៅខាងស្តាំដៃ។ នៅខាងមុខ និងចំកណ្តាលគឺមាន 80 GB Seagate Barracuda 7200.9 hard drive ចំនួន ពីរ និងនៅខាងក្រោយ NEC ND-3550A optical drive និង Kingston 2GB memory។

Upgrading Computer2.1. ការរៀបចំ Case

    ដើម្បីចាប់ផ្តើមមូលដោះចេញ វីសពីរដែលមូលភ្ជាប់នៅលើជ្រុង ប៉ាណែលដែលមានសុវត្ថិភាព ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 20 បង្ហាញ ពីសកម្មភាព មូលដោះវីស សន្ទះគំរបខាងរបស់កុំព្យូទ័រ។ លោក អ្នកអាចបិទវាកាលណាបាន ការដំឡើងប្រព័ន្ធ system ទាំងមូល របស់កុំព្យូទ័រ វាតាមពិតមានភាពចាំបាច់ សំរាប់សន្ទះ Case របស់ កុំព្យូទ័រ។
Upgrading Computerបន្ទាប់ពីលោកអ្នក បានដោះចេញវីស ដែលនៅជ្រុងម្ខាង panel ដូច បង្ហាញក្នុង រូបភាព 21 លោកអ្នកទាញសន្ទះគំរបចេញពី case។
Upgrading Computerក្រោយពេលដោះចេញ panel លោកអ្នកអាចដោះចេញប្រអប់ចាប់ Hard Disk ដែលបង្ហាញដូចក្នុងរូបភាព 22 ខាងក្រោមនេះ
Upgrading Computerដោះខ្ចៅមួយចេញពីប្រអប់ hard drive
Upgrading Computerក្រោយពីមូលដោះចេញវីស លោកអ្នកអាចដោះចេញ ថតប្រអប់ drive ដែល មានវីសបីមូលភ្ជាប់គ្នា ដូចបង្ហាញក្នុងរូប 23។​
Upgrading Computerក្រោយពេលដោះចេញប្រអប់ Hard Drive ពីក្នុង case ដែលបង្ហាញ ដូចក្នុងរូប 25 លោកអ្នកឃើញ power supply នៅជ្រុងខាងស្តាំដៃ។ ប្រអប់ពណ៌ស្វាយ violet plastic box at the នៅខាងលើឆ្វេងដៃគឺ សំរាប់កង្ហាត្រជាក់ នៅពីមុខ case ធ្វើ CPU ទាំងមូលត្រជាក់។
Upgrading Computerបន្ទាប់មកលោកអ្នកកាច់ចេញ បន្ទះ I/O panel ដើម្បីដំឡើង motherboard បញ្ចូលដែលមានក្បាល Connector លានចេញ មកក្រៅ។
Upgrading Computerចុចលើ custom I/O ក្នុងកន្លែង

Upgrading Computerបន្ទាប៉ពីដំឡើងបញ្ចូលបណ្តាក្បាល I/O លោកអ្នកធ្វើតែសរត់ សាក ល្បង motherboard ដោយបង្កើតអោយច្បាស់លាស់ជាមួយបណ្តា connector នៅ ខាងក្រោយលើ motherboard។

3.4.2. ដំឡើង Motherboard

នៅលើ motherboard មានសមាសធាតុជាច្រើនដែលត្រូវដំឡើងវា ដែលរួមមានដូចជា VGA, CPU, RAM កង្ហា ដែលត្រជាក់។

3.4.2.1. ដំឡើង CPU

ដើម្បីដំឡើង Pentium D processor លោកអ្នកចុចលើដៃគ្នាស់ របស់ socket រួចទាញលើកឡើងលើ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 28។ បន្ទាប់ មកលោកអ្នក លើវាអោយត្រង់ឡើងលើ ស្មើនិងមុំកែង ទើបអាចដំឡើង CPU បាន។
Upgrading Computerក្រោយពីដោះចេញគន្លឹះ បន្ទាប់មកលោកអ្នកឃើញបន្ទះដែកលោហ: ដែល ដាក់គ្រប់ពីលើ និងលើវាចេញឡើងលើ ខាងក្រោមនេះជា Socket 775។
Upgrading Computerលើកបន្ទះលោកហ:របស់ socket
Upgrading Computerជាមួយប្លាស្ទិចសំប៉ែត អាចដោះវាចេញក្រៅបានដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 31
Upgrading Computerរៀបចំ socket ត្រៀមដាក់ processor

ដោះចេញ processor ពីក្នុងប្លាស្ទិចដែលផ្ទុកវាក្នុង processor box លោកអ្នក អាចរក្សាទុកប្រអប់ការពារ នៅពេលដែលដោះចេញពី motherboard យកមក ដាក់។

Computer upgradeដោះប្លាស់ស្ទិចការពារចេញពី processor

ជំហានបន្ទាប់មក ត្រូវដាក់ទីតាំង processor ដែលមានរាងជ្រុងត្រីកោណនៅ លើដែលត្រូវតាមជ្រុងគំនូសរបស់វា។
Computer upgradeបញ្ចូល processor ទៅក្នុង Socket

បន្ទាប់មកទៀតដាក់ដែលលោហ:ដែលបានបឈ្ឈរចុះក្រោម ដាក់អោយចំពីលើ processor ជាមួយ socket ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 34។ ចំណាំ សន្ទះដែកលោហ:ស្តើងសំរាប់ការពារ មិនអោដោះចេញ Processor។​ កាល ណាបន្ទះលោហ;ត្រូវបានបិទពីលើ Processor មិនងាយនឹងដោះចេញបាន។
Computer upgradeបិទបន្ទះលោកហ:

ក្រោយពីដាក់បន្ទះលោហ:រួចបិទដៃគ្នាស់ពីលើ socket ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 35 ដៃគ្នាស់នេះប្រៀបបាននឹងចាក់សោ។
Computer upgrade