មេរៀនទី៩: ដំឡើង Windows 7

ដំឡើង Windows 7 ពីដំបូង

មើល ការណែនាំតាម វីដេអូ

Computer upgrade

ជំហានទី១: បើកកុំព្យូទ័រ ចុច press Del ឬ F2 (តាមប្រភេទ mainboard) ចុចលើ enter ចូល system BIOS។
Computer upgradeជំហានទី២:ចូល Boot menu ជ្រើសរើស Boot From CD/DVD។
Computer upgradeជំហានទី៣:ចុច F10 ដើម្បី save ការដំឡើង និងបញ្ចប់ BIOS ហើយ reset កុំព្យូទ័រ។
Computer upgradeជំហានទី៤:បញ្ចូលថាស Windows 7 DVD ក្នុង DVD drive ហើយ start up ចូលកុំព្យូទ័រ computer, Windows 7 នឹង loading files។
Computer upgradeជំហានទី៥:ជ្រើសរើស: ភាសាដើម្បីដំឡើង Time and currency format, Keyboard ចុចលើ Next។
Computer upgradeជំហានទី៦:ជ្រើសរើស Install Now ប្រសិនបើលោកអ្នកដំឡើង install Windows 7។ ជ្រើសរើស Windows 7 version ដែលចង់ដំឡើង ‘Select the operating system you want to install’ ។
Computer upgradeជំហានទី៧:ចុច ‘I accept the license terms’ in ‘Please read the license’ then ចុចលើ Next។
Computer upgradeជំហានទី៨:ជ្រើសរើស ‘Upgrade’ ក្នុង ‘Which type of installation do you want’ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ upgrade ពី Windows version ចាស់ ទៅ Windows 7, ‘Custom (advance)’ ប្រសិនចង់ដំឡើងថ្មី new version។
Computer upgradeជំហានទី៩:ជ្រើសរើស Partition for installation, ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រមានថាសរឹង hard disk តែមួយថត វានឹងងាយស្រួលជ្រើសរើស ប៉ុន្តែបើមានច្រើន Partition, លោកអ្នកពិនិត្យមើលលើ Partition ដើម្បីជ្រើសរើសអោយបានច្បាស់។
Computer upgradeជំហានទី១០:រង់ចាំការដំឡើង Windows ដំណើរការ។
Computer upgradeជំហានទី១១:វាយឈ្មោះ user account និងឈ្មោះ computer name ហើយចុច Next។
Computer upgradeជំហានទី១២:វាយលេខសម្ងាត់ password សម្រាប់គណនី account របស់អ្នក។ លោកអ្នកអាច វាយ password hint ដើម្បីជួយពេល ភ្លេចលេខសម្ងាត់ password ក្នុងពេលណាមួយ ហើយ ចុចលើ Next។
Computer upgradeជំហានទី១៣:វាយលេខកូដ activation code ឬ key សម្រាប់ license របស់លោកអ្នក នៅក្នុង ប្រអប់ Product key box ហើយចុច Next។
Computer upgradeជំហានទី១៤:ជ្រើសរើសដើម្បីការពារ Windows។ ជ្រើសរើស Use recommended settings។
Computer upgradeជំហានទី១៥:បង្កើតម៉ោង Time zone ហើយចុច Next។
Computer upgradeជំហានទី១៦:ជ្រើសរើសលើបី option 3: Public Network, Work Network, Home។