មេរៀនទី១០: ចាប់ផ្តើមដំឡើង Windows 8

មេរៀនទី១០: ចាប់ផ្តើមដំណើរការដំឡើង Windows 8

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

          ក. រៀន ដំឡើង Windows 8 ពី UBS

ខ. អនុវត្តន័ លើវីដេអូ នៃការដំឡើង Windows 8 តាមជំហាន

ជំហានទី១: រោយពី boot ចូលពី DVD នឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម

Windows 8ជំហានទី២:លោកអ្នកជ្រើសរើសភាសា language settings  មុនពេល ចុច Next។
Windows 8ជំហានទី៣:ចុចលើបូតុង Install Now
Windows 8ជំហានទី៤:ជំហានបន្ទាប់បញ្ចូលលេខ Windows 8 product key។
Windows 8ជំហានទី៥:ចុចលើ I accept the license terms ដើម្បីអនុញ្ញាត ដំឡើង
Windows 8ជំហានទី៦:ក្រោយមកជ្រើសរើស Custom: Install Windows only (advanced) ដើម្បីសំអាតដំឡើង Windows 8។
Windows 8ជំហានទី៧:ជ្រើសរើស ថត drive ដែលលោកអ្នកចង់ដំឡើងដាក់ Windows 8 ចូល។ ដែលជាទូទៅគេតែងតែជ្រើសរើស យក drive C ដែលជា primary drive ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើស drive ខុសវានឹង បាត់ទិន្នន័យដែលមាន លើថតនោះ។
Windows 8ជំហានទី៨:ករណីនេះ លោកអ្នកជ្រើសរើស drive បានហើយ បើសិនចង់លប់ ទិន្នន័យចោល ចុចលើ delete ហើយ ប្រសិនបើ មានមេរោគច្រើន format សំអាតចោល។
Windows 8ជំហានទី៩:កាលណាចុចលើ Drive options (advanced) នឹងឃើញការរៀបចំ partitions ជ្រើសរើស Delete command ហើយចុច OK ដើម្បីលប់ delete partition។
Windows 8ជំហានទី១០:លោកអ្នកលប់ delete partition និមួយចោល នឹងឃើញ ជំហាន បន្ទាប់ ចុច Next។
Windows 8ជំហានទី១១:ចាប់ផ្តើមដំណើរការដំឡើងលើ Space ចុចលើ Next, បង្កើត partition, format វា។
Windows 8ជំហានទី១២:ការដំឡើង Windows ចាប់ផ្តើមដំឡើង copy files ពី DVD ចូលក្នុង ថាសរឹង hard disk។
Windows 8ជំហានទី១៣:Windows នឹង restart បន្ទាប់ពីជំហានទីមួយ បានបញ្ចប់។
Windows 8ជំហានទី១៤:Windows Setup និងបានដំឡើងគ្រប់ devices ទាំងអស់រួច ready ដើម្បីធ្វើការលើ Windows 8។
Windows 8Windows នឹង restart ម្តងទៀត។

ជំហានទី១៥:Configuring លើ Windows កាលណាប្រព័ន្ធ system restarts នឹងបង្ហាញការជ្រើសរើសពណ៌ color scheme សម្រាប់ Windows 8 និង ឈ្មោះ PC name ពេលនេះជ្រើសរើសពណ៌ខៀវ light blue color scheme។
Windows 8ជំហានទី១៦:លោកអ្នកជ្រើសរើស color schema និងឈ្មោះ កុំព្យូទ័រ របស់អ្នក។
Windows 8ជំហានទី១៧:លើអេក្រង់ បន្ទាបើ លោកអ្នកជ្រើសរើស របៀបចង់ sign on ទៅ Windows 8 ដូចរូបខាងក្រោម។  លោកអ្នក អាចជ្រើសរើស sign ក្នុង local account ដូចជា Microsoft (email) account, ឬ Hotmail.com ឬ Live.com account ដែរ។
Windows 8ជំហានទី១៨:ក្រោយពីបាន Microsoft account បានចូលរួច បង្ហាញដូចខាង ក្រោម។
Windows 8ជំហានទី១៩:ពេលនេះ លើអេក្រង់ screen វាតែងតែប្តូរ ពណ៌ពីរបីដង​ខណ:ពេល ពីរបីនាទី ដំណើរការ Setup។ ក្រោយ មកទៀត ចាប់ផ្តើមដំឡើង Installing App។
Windows 8ជំហានទី២០:ជ្រើសរើសចុងក្រោយ នៃការដំឡើង Windows 8 បានដំឡើង apps បានដំឡើងបញ្ចប់។
Windows 8លើអេក្រង់ Start ការដំឡើងបានបញ្ចប់លើអេក្រង់។