មេរៀនទី៥: ដំឡើង Memory RAM

មេរៀនទី៥: ដំឡើង Memory RAM

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

បណ្តាកុំព្យូទប្រើ memory ឬហើយថា RAM (Random Access Memory) ដើម្បីផ្ទុកកម្មវិធីសកម្មភាព ដែលរួមទាំងមានប្រឆាំងវីរ៉ុស antivirus និងសេវាផ្សេងៗទៀតហើយទិន្នន័យប្រព័ន្ធ system កំពុងប្រើ បណ្តោះ អាសន្ន ទិន្នន័យអាចសរសេរកត់ត្រា ដើម្បីអានពី RAM បានយ៉ាងលឿន។ គេហៅថា RAM ថាគឺជាការចងចាំ ទិន្នន័យ បណ្តោះអាសន្ន នៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុង ប្រើលើកម្មវិធី ពេល ដាច់ ភ្លើងទិន្នន័យដែល RAM បានចង ចាំ បាត់បង់អស់។

លក្ខណ:ពិសេសនៃ RAM និង hard disk សំរាប់ផ្ទុកបណ្តោះអាសន្ន hard drive សំរាប់ផ្ទុកកម្មវិធី និង ទិន្នន័យដែលកំពុងប្រើ សំរាប់ចំណុះ ធំដែល មានសារ:សំខាន់ ប៉ុន្តែល្បឿនមិនមែនស្ថិតនៅលើ RAM ឡើយ។ RAM ផ្ទុក សកម្មភាពកម្មវិធីនិងទិន្នន័យ។ ប្រព័ន្ធ Windows 8 system ផ្គត់ផ្គង់ជាមួយ 256 MB RAM តិចបំផុតគឺ 128 MB។ កម្មវិធី Windows 8 តម្រូវការអប្បបរិមា 256 MB RAM ដើម្បីរត់ ដំណើរការ កម្មវិធី ចាប់ពី មួយ ឬពីរ។ យើងណែនាំពីចំនួន RAM ដែលផ្គត់ផ្គង់ ប្រព័ន្ធ Windows 8 system គឺ:

  • លើកម្មវិធី Windows 8 system ប្រើ 256 MB ទៅ 512 MB (ឬអាច ប្រើបាន 384 MB បានដែរ)។
  • លើប្រព័ន្ធ system ជាចាប់ពី 512 MB ទៅ 1 GB។
  • បើសិនជាប្រើប្រព័ន្ធ game ចាប់ពី 1 GB ទៅ 2 GB។
  1. 1.  ស្វែងយល់ពី Memory

ជាទូទៅ memory ដែលហៅថា read-write memory ឬការចងចាំ បណ្តោះអាសន្ន Random Access Memory (RAM) មានលទ្ធភាព អាច អាន និងអាចកត់ត្រាបាន។ មានពីប្រភេទនៃ RAM ដែលប្រើជា មួយកុំព្យូទ័រ PC:

1.1. ប្រភេទ Memory

ថ្មីៗនេះប្រព័ន្ធ system ប្រើ memory ចម្បងប្រភេទដូចខាងក្រោមនេះ:

Synchronous DRAM

Synchronous DRAM ដែលហៅថា SDRAM បានចាប់ផ្តើមប្រើតាំង ពីឆ្នាំ 1996 ហើយប្រើជាមួយ កុំព្យូទ័រ PC រហូតដល់ឆ្នាំ 2001។ SDRAM បានចែក ចាយ clock រួមជាមួយ CPU។ CPU និង memory ធ្វើការ រួមគ្នាអនុញ្ញាតអោយ CPU បញ្ជួនទិន្នន័យទៅ memory ដែល ចង់ ចាំបណ្តោះអាសន្ន។ SDRAM មាន ល្បឿនគិតជា MHz។

ប្រភេទ JEDEC SDRAM

JEDEC SDRAM ឬ PC66 SDRAM មានរហូតដល់ PC100 SDRAM និង PC133 SDRAM។

ប្រភេទ PC100 SDRAM

PC100 SDRAM ដែលប្រើជាមួយ Pentium II និង Pentium III processor ដែលប្រើល្បឿន 100 MHz។

ប្រភេទ PC133 SDRAM

PC133 SDRAM មានល្បឿន 133 MHz FSB។ ចាំថាលោកអ្នកប្រើ PC133 memory មិនមាន សុវត្ថិភាព អាចប្រើដំឡើងប្រព័ន្ធ system ដែលមាន PC66 ឬ PC100 memory បានដំឡើង។

DDR-SDRAM

ទំនាក់ទំនងស្តង់ដា SDRAM និង Double Data Rate SDRAM (DDR-SDRAM) ចំនួនសរុបនៃការ បញ្ជូន ទិន្នន័យក្នុង clock cycle ពីរដងនិង memory bandwidth ពីរដង។ DDR-SDRAM គឺជាការ វិវត្តន៍នៃ ស្តងដា SDRAM ដែលជួនកាលគេហៅថា Single Data Rate SDRAM ឬ SDR-SDRAM។

លោកអ្នកអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណល្បឿម speed និងលក្ខណ:ពិសេស នៃ DDR-SDRAM DIMM ដោយឆែកមើលលេខ លើដើម module លើវិបសាយ ក្រុមហ៊ុន។ DDR-SDRAM DIMM ប្រើ 184 pin និងពី 168pin SDR-SDRAM ហើយនិង 240pin DDR2-SDRAM memory ដោយកត់ចំណាំថាលេខនៃជើង pin និងទីតាំងនៃគន្លឹះស្នាមចោះ។ រូបភាព 5.1 បង្ហាញ DDR-SDRAM DIMM។
Computer repairរូបភាព  5.1 ប្រភេទ DDR-SDRAM DIMM

ប្រភេទ DDR2 SDRAM

នាឆ្នាំ 2003 បានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា DDR-SDRAM ដែលមានល្បឿន លឿន។ ក្រុមហ៊ុន AMD និង Intel បានបង្កើតល្បឿន FSB speed និង DDR-SDRAM។ Dual-channel DDR chipset (ដែលផ្ទុក bandwidth នៃគូរ memory) ដែលប្រើ PC3200 memory កំណត់ bandwidth គឺ 6,400 MB/s. bandwidth ត្រូវការ processor ជាមួយ 64bit (8-byte) ប្រត្តិបត្តិ 800 MHz FSB ដូចជាម៉ូដែល Pentium 4 model។

តារាងលក្ខណ:ពិសេស DDR2

Chip

Chip clock

I/O clock

ឈ្មោះ Module

Module bandwidth

DDR400 200 MHz 400 MHz PC3200 3,200 MB/s
DDR2-400 100 MHz 200 MHz PC2 3200 3,200 MB/s
DDR2-533 133 MHz 266 MHz PC2 4200 4,200 MB/s
DDR2-667 166 MHz 333 MHz PC2 5300 5,300 MB/s
DDR2-800 200 MHz 400 MHz PC2 6400 6,400 MB/s
DDR2-1000 250 MHz 500 MHz PC2 8000 8,000 MB/s

លោកអ្នកអាចវិនិច្ឆ័យប្រភេទនៃ memory ដើម្បីបង្ហាញ system ដែល ដឹងពីអាយុរបស់ប្រព័ន្ធ system។ រូបភាព 6.2 បង្ហាញប្រភេទនៃ memory ដែល បានដំឡើងក្នុងប្រព័ន្ធ system ថ្មីក្នុងរយ: ពេល ជាង ដប់ឆ្នាំ។
Computer repairរូបភាព  5.3. ប្រភេទនៃ memory ដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ system ថ្មី

1.2  ការប្រត្តិបត្តិការ Dual-channel

Processor តម្រូវការ memory bandwidth មានទំហំច្រើនដែលផ្គត់ ផ្គង់ memory module ទោល។ ឧទាហរណ៍ Intel Pentium 4 processor ជាមួយល្បឿន 800 MHz FSB អាចប្រើ memory bandwidth ចាប់ពី 6.4 GB/s និងពីរដងដែលបានផ្គត់ផ្គងដោយ PC3200 DIMM ទោល។ កាលណា លោកអ្នកកំពុងដំឡើង module ពីរឬបីចំនួននៃ memory slot មានដូចខាង ក្រោម:
Channel ADIMM 0 (ឬ 1)
Channel ADIMM 1 (ឬ 2)
Channel BDIMM 0 (ឬ 1)
Channel BDIMM 1 (ឬ 2)
Channel A slot អាចបញ្ចូលក្រុមរួម ជាមួយ channel B slot ឬ DIMM 0 slot សំរាប់ channel ទាំងពីរ ប្រើរួម ជាមួយ DIMM 1 slot។ មាន ប្រភេទ motherboard ដែលមានកូដពណ៌ DIMM slot។ ឧទាហរណ៍ រូបភាព 5.4 បង្ហាញ memory slot បួនក្នុង Intel D945PVS motherboard។ មានពីរ Slot ពណ៌ខៀវនិងពណ៌ខ្មៅពីរ។ slot ពណ៌ ខៀវ DIMM 0 (ឬ DIMM 1) ឬ  slot ពណ៌ខៀវ Channel A (ឬ Channel B)។
Computer repairរូបភាព  5.4. Dual-channel DIMM slot ដែលបង្ហាញពណ៌ color

2.ការដំឡើង Memory

ការដំឡើង memory module គឺមានភាពមិនស្មុកស្មាញ។ មានប្រភេទ motherboard ជាច្រើន ដែល រាវរកការដំឡើង memory module ដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ ប៉ុន្តែវាអនុវត្តបានល្អប្រសើរដើម្បីដំឡើង module ដែលមានលេខរៀង slot ដំបូង។ ឧទាហរណ៍ channel memory ទោលមានបួន memory slot  ដែលមាន លេខពី 0 ទៅ 3 (ឬ 1 ទៅ 4)។ ដាក់បញ្ចូល slot 0 (ឬ 1) ដំបូងនិង Slot ផ្សេងទៀត។ មានប្រភេទ motherboard ជាច្រើនដែលត្រូវការទាមទារ ទំហំខ្ពស់ដែលដំឡើង slot។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើលោកអ្នក ដំឡើង ពីរ 256 MB DIMM ក្នុង dual-channel motherboard ដែលមានបួន DIMM socket ជាមួយ 128 MB DIMM បានដំឡើងរួចនៅក្នុង 0 slot សំរាប់ channel A និង channel B។

 2.1  ការដំឡើងនិងដោះចេញ DIMM

ដើម្បីដំឡើង DIMM ទីតាំង memory slot នៅទទេរ ហើយអាចទាញ ចេញដោយដៃលើជ្រុងនីមួយៗនៃ socket ដាក់បញ្ឈរ។ DIMM module ត្រូវ បានដាក់គន្លឹះភ្ជាប់ជាមួយដើមសន្លឹក RAM ក្នុង DIMM socket។ នៅលើ សន្លឹក DIMM ត្រូវដាក់អោយត្រង់ស្មើររួច សង្កត់ចុះ ក្រោម ទៅក្នុង socket។ ប្រើម្រាម ដៃសង្កត់ទៅក្នុង ទីតាំង DIMM ចុះក្រោមដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ។
Computer repairរូបភាព  5.5. លើ memory module សង្កត់ចុះក្រោមលើ Slot

សន្លឹក DIMM នៅក្នុង socket រុញដោយប្រើដៃអោយជាប់គន្លឹះលើ DIMM រហូតដល់បិទជិតលើទីតាំង បញ្ឈរ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព 5.6 ហើយកត់ ចំណាំថា DIMM socket រូបវិទ្យា physical ប្រែប្រួល ប្រសិន បើ DIMM មិន ងាយស្រួលបញ្ចូលទៅក្នុង socket។
Computer repairរូបភាព  6.6. កាលណា memory module ត្រូវបានបិទគន្លឹះជាប់

2.2 បញ្ហាការដំឡើង Memory និងការប្រត្តិបត្តិការណ៍

ឧបករណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចកាលណាយើងដោះចេញចូល memory module ចុះឡើងអាចបណ្តាល អោយជើងរបស់វាជាប់ដីធូលី។ ប្រសិន បើនៅ ពេលដែលយើងចាប់ផ្តើមបើកកុំព្យូទ័រដំបូង របស់យើងមានលឺ សំលេង beep ជាប់រហូត ឬមានលឺពីរឬបីដង វាបណ្តាលមកពី RAM ដោះចេញជូតអោយជ្រះ។
Computer repairរូបភាព  6.7. ប្រើក្រាដាសឬដុល្លារជូតលើ DIMM