មេរៀនទី១៦: ការដំឡើង Win7 & 8

មេរៀនទី ១៦: ការដំឡើង  Windows 7 និង 8

1.  ប្រើកម្មវិធី Partition Magic ដើម្បីចែក PartitionPartition Magic: ឧបករណ៍ប្រើក្នុង Partition MagicComputer repairចាប់ផ្តើមជ្រើសរើសយកDrive
Computer repairជ្រើសរើសយក “Copy a partition”
Computer repairបន្ទាប់មកចុចលើ next
Computer repairឥឡូវជ្រើសរើស drive ជាមួយនិងប្រភព partition
Computer repairឥឡូវអ្នកត្រូវការជ្រើសរើស hard drive ដែលអ្នកកពង់ copy ទៅ
Computer repairអ្នកនឹងត្រូវការដើម្បីជ្រើសរើសប្រសិនបើវាជា Primary ឬ Logical partition
Computer repairបន្ទាប់មកជ្រើសរើសទំហំនៃ partition
Computer repairអ្នកនិងត្រូវការជ្រើសរើសប្រសិនបើ Partition នឹងចាប់ផ្តើម ឬបញ្ចប់នៃ Unallocated spaceComputer repairបន្ទាប់មកជ្រើសរើសបន្តទៀតតាមអ្នកចង់បានComputer repairឥឡូវនេះចុចលើ Apply ដើម្បីប្តូរអ្វីដែលមានComputer repairចុងបញ្ចប់អ្នកកំពុង Copy ទៅឬមកភ្លាមៗដំណើរការលើ Operating System drive អ្នកនឹងមិនត្រូវការដើម្បី Reboot ឡើងវិញទេ ។

ធ្វើ Window 7 & 8 អាច​​ដំឡើង​​តាម USB Flash

ធ្វើដូច មេរៀនទី៧: Win7 & 8 Boot USB រៀន ដំឡើង PC

មើលការអនុវត្តបង្កើត USB Boot លើ Windows 7 

 មើលការអនុវត្តបង្កើត USB Boot លើ Windows 8

  របៀប ដំឡើង Windows 7 ពី USB
ធ្វើដូច មេរៀនទី៩: ដំឡើង Windows 7 រៀន ដំឡើង PC

  របៀប ដំឡើង Windows 7 ពី USB

ធ្វើដូច មេរៀនទី១០: ចាប់ផ្តើមដំឡើង Windows 8 រៀន ដំឡើង PC