មេរៀនទី១០: បង្កើតក្រឡាប្រទាក់គ្នា

មេរៀនទី១០: បង្កើតក្រឡាប្រទាក់គ្នា

ជំហានទី ១
បើកកម្មវិធី Photoshop រួចហើយជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

aចាប់ផ្តើមបង្កើតជាការជ្រើសចតុកោណតូចមួយនៅលើស្រទាប់ថ្មីមួយដោយប្រើ
បំពេញជម្រើសដោយពណ៌ណាមួយបន្ទាប់មកអនុវត្ត Gradient Overlay
រចនាស្រទាប់ជាមួយមុំលំនាំដើម (90 ដឺក្រេ) និង Style (Linear)
ជំហានទី ២
aជ្រើសរើសស្រទាប់ (ចតុកោណកែងមួយដែលមានជម្រាល) ហើយដោយចុចស្ទួន Ctrl + J
ឥឡូវនេះយើងមានពីរស្រទាប់ដូចគ្នាពិតប្រាកដ។ ជ្រើសណាមួយនៃពីរស្រទាប់និងបង្វិល 90 ដឺក្រេ។ តម្រឹមវត្ថុទាំងពីរដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាព។ ជ្រើសស្រទាប់ទាំងពីរនេះហើយចុច Ctrl + E ដើម្បីបញ្ចូលចូលគ្នាទាំងពីរស្រទាប់។
ជំហានទី ៣
aស្ទួនស្រទាប់ពីរបីដងលើ ស្រទាប់ឈេរ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនេះ។ ឥឡូវជ្រើសគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់រួចហើយបញ្ចូលចូលគ្នា

ជំហានទី ៣

aឥឡូវស្ទួនស្រទាប់ម្តងមួយៗ ហើយ តម្រឹមវាទៅស្រទាប់ដើមដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាព។ បញ្ចូលគ្នាជាស្រទាប់ទាំងនោះបន្ទាប់ពីតម្រឹមវា។
ជំហានទី ៤
a