មេរៀនទី១: សេចក្តីផ្តើមនៃ VB.NET

មេរៀនទី១: សេចក្តីផ្តើមនៃ VB.NET

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan
2
1.1         និយមន័យ VB.NET VB.NET គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានតួនាទីក្នុងការ សរសេរកម្មវិធីផ្សេងៗ បានល្អ និងមានការពេញនិយមក្នុង ការយកមកសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ មិនតែប៉ុណ្ណោះវា មានតួនាទី ជាច្រើនទៀតផងដែរ។

1.2         របៀបដំឡើងកម្មវិធី VB.NET

តម្រូវការ ដើម្បីដំឡើង visual studio 2010

  1. បិទកម្មវិធីសម្លាប់មេរោគ anti-virus ឬ anti-spyware
  2. បិទកម្មវិធីទាំងអស់ដែលកំពុងរត់ដំណើរការ
  3. 1 GB RAM ឡើងទៅ
  4. ទំហំចាប់ពី 3 GB ថាស Hard disk space

Visual Basic.NET 2010ការដំឡើង

ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំឡើង install visual studio 2010 លោកអ្នកអាចដំឡើងពីថាសរឹង hard disk ឬ DVD ROM។ ប្រសិនបើដំឡើងវាពី DVD ROM, visual studio 2010 និងរត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីថាសរឹង hard disk។

ជំហានទី១: ចុចពីរដងលើ Double click លើ setup.exe។
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី២: ចុចលើ setup.exe file, ចុចលើ Install Microsoft Visual Studio 2010
Visual Basic.NET 2010
ជំហានទី៣:  ចុច Next ចាប់ផ្តើមការដំឡើង
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី៤: ចុច  next
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី៥:  ចុចប៊ូតុង I accept the license term
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី៦: ជ្រើសរើសលក្ខណ:ពិសេស លោកអ្នកចង់ដំឡើង​ visual studio 2010។ ជ្រើសរើសទីតាំង default location លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Full ឬ Custom features។
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី៧: ចាប់ផ្តើមដំឡើង សមាធាតុ
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី៨: :  ចាប់ផ្តើម Reboot computer បញ្ចប់ការដំឡើង
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី៩: បន្ទាប់មក reboot ចាប់ផ្តើម setup ម្តងទៀត
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី១០: ដំឡើងសមាសធាតុ
Visual Basic.NET 2010ជំហានទី១២: ការដំឡើងបានបញ្ចប់ជាស្តាពរ

1.3       របៀបបើកកម្មវិធី VB.NET

–      ចុចលើ Start
–      ចុចលើ all programs (Windows 7)–> Microsoft Visual Studio 2010
Visual Basic.NET 2010ដើម្បីចាប់ផ្តើម application ដំបូង លោកអ្នកត្រូវ ចុចលើ New Project។ ខាងក្រោម VB2010 New Project dialog box នឹងបង្ហាញ។
Visual Basic.NET 2010ប្រអប់ dialog box នឹងផ្តល់អោយ 5 projects ដែលលោកអ្នកនឹងបង្កើត។ ដើម្បីបង្កើតសន្លឹក windows Applications យើងនឹងជ្រើសរើស Windows Forms Application។
Visual Basic.NET 2010ទាញប៊ូតុង control នៅក្នុង form, ហើយប្តូរ default Text Button1 ចុចលើ OK ក្នុង សន្លឹក properties។
Visual Basic.NET 2010ឥឡូវចុចលើ OK និងសន្លឹកកូដ code បង្ហាញ បញ្ចូល Enter ដូចខាងក្រោម:
Visual Basic.NET 2010កាលណាលោកអ្នក រត់ run កម្មវិធី program ហើយចុចលើ OK button ប្រអប់ dialog box និងបង្ហាញ “WELCOME TO VISUAL BASIC 2010″ ដូចខាងក្រោមនេះ:
Visual Basic.NET 20101.4         របៀបបង្កើត Project

–      ចុចបើកកម្មវិធី Visual Studio 2010 សិន
–      ចុចពាក្ស File ( Ctrl + N ) > New Project
Visual Basic.NET 2010Name : ជាឈ្មោះរបស់ Project
– ចុចពាក្ស Windows Forms Application > Click OK

1.5 របៀបរក្សា Project
–  ចុចពាក្ស File manu
– យកពាក្ស Save Form / Save All
Visual Basic.NET 2010Visual Basic.NET 2010–      សរសេររើ សទីតាំង Save Project > OK
1.6       លក្ខណ: Interface របស់ VB.NET

អត្ថន័យ:

–      Form: គឺជា interface មួយសម្រាប់ អោយយើង Design Graphic របស់កម្មវិធី
–      Toolbox : គឺជាឧបករណ៍  សម្រាប់ Design លើ Form
–      Property : គឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ បង្ហាញ លើ Toolbox និមួយៗ
–      -Solution Explorer :គឺកន្លែងមួយសម្រាប់ បង្ហា ញអោយឃើញពី Project របស់យើង

1.7      របៀបកំណត់ Form Run មុនដំបូងគេ ត្រង់កន្លែងនេះ វាមានសារ:សំខាន់ ដែរ មុនពេលដែលយើងបើក កម្មវិធី មក តើយើងចង់បើក form ណាមួយមុនគេ។ ដូច្នេះ ខាងក្រោមនេះជារបៀបធ្វើរបស់វា:

–      ចុចលើពាក្ស Project menu
–      យកពាក្ស Windows Application Property
Visual Basic.NET 2010

–      ចុចផ្លាស់ប្តូរត្រង់ប្រអប់  Startup Form វារួ ចជាការស្រេច។

1.8. របៀបដំណើរការកម្មវិធីដែលបានធ្វើ នៅពេលនេះ យើងបានកំណត់ form ណាមួយបង្ហាញមុនគេហើយ យើងត្រូវចុចវាអោយ ដំណើរការ ។ ខាងក្រោមនេះ ជារបៀបធ្វើ:
–      ចុចលើសញ្ញាព្រួញ ទៅមុខពណ៌បៃតង រូបខាងក្រោម
Visual Basic.NET 20101.9       របៀបចាកចេញពីកម្មវិធី
– ចុចលើពាក្ស File Menu
-ចុចលើពាក្ស Exit

Visual Basic.NET 2010