មេរៀនទី២: លក្ខណ:កម្មវិធី VB.NET

មេរៀនទី២: លក្ខណ:របស់កម្មវិធី VB.NET

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

2.1  ឧបករណ៍ Toolbox

នៅក្នុងកម្មវិធីណាក៍សុទ្ធតែមាន Toolbar មកជាមួយពីព្រោះវាមានសារ:ប្រយោជន៍ ក្នុងការបង្កើត ឧបករណ៍ អ្វីមួយក្នុងកម្មវិធីនោះ។ ដូច្នេះកម្មវិធី Visual Studio 2008 នេះវិញក៍មាន toolbar ដែរ។ ដែលមានដូចជា

-textbox –button
-Label -Combo box
-Checkbox -មានផ្សេងទៀត
Visual Basic.NET 2010ខាងក្រោមនេះជាតួនាទីរបស់ Toolbox និមួយៗ
Visual Basic.NET 2010
ឧបករណ៍
Visual Basic.NET 20102.2 Solution Explorer
Solution Explorer គឺជាកន្លែងមួយ សម្រាប់បង្ហា ញពី Project ឬ Form ឬ Module ទាំងអស់ដែលមាន នៅក្នុង Project របស់យើង ។ ខាងក្រោមនេះជា Project មួយដែលមាន Form ជាច្រើន។
Visual Basic.NET 20102.3 Property Object Property គឺជា Object ដែលប្រើសម្រាប់កែរប្រែទៅលើ  Toolbox ណាមួយ ។ ខាងក្រោមនេះ ជាឧបករណ៍ នៅលើ button។ បញ្ជាក់ property របស់ toolbox នីមួយមានលក្ខណ: ខុសគ្នា។ ខាក្រោមជាឧទាហរណ៍ property របស់ textbox មួយ:
Visual Basic.NET 2010Property ដែលសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រើ
-Name : សម្រាប់ដាក់ឈ្មោះអោយ Textbox
-BackColor : សម្រាប់ដាក់ពណ៌អោយ Textbox
-ForeColor : ពណ៍ អក្សរក្នុង Textbox
-Font : សម្រាប់ប្តូរស្ទាយអក្សរ ទំហំ ពណ៌ ក្នុង Textbox