មេរៀនទី៣: ប្រភេទទិន្នន័យនិងអថេរ

មេរៀនទី៣:  ប្រភេទទិន្នន័យ និងអថេរ

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

3.1 អថេរ យើងដឹងថាការសរសេរកម្មវិធី និមួយៗ មិនថាភាសា HTML, Java ទេ VB.NET ក៍ដូចគ្នាដែរ។ សម្រាប់ការ ប្រកាសអថេរ វាមានសារ:សំខាន់ ក្នុងការរក្សាទុកតម្លៃជាបណ្តោះអាសន្ន ពេលកម្មវិធី ដំណើរការ។ ដូចនេះខាងក្រោមនេះ ជារូបមន្តនៃការប្រកាសអថេរ។
Visual Basic.NET 2010ចំណាំ
-Keyword : សម្រាប់កំណត់ពី របៀបប្រើ អោយអថេរមាន ដូចជា (Public , Static , Dim , Private )
-Viable Name : ឈ្មោះអថេរ
-As : កំណត់ប្រភេទ Data_type ទៅអោយអថេរ
-Data_Type : ជាប្រភេទទិន្នន័យ របស់អថេរ

Ex.
-Public a as integer
-Dim a as string
-private k as long
កំណត់ចំណាំ ៖ សម្រាប់អថេរ ដែលប្រកាសក្នុង General Declaration គឺជា Static Variable

3.1.1 ដែនកំណត់របស់អថេរ ( Scope Of Variable )

ដើម្បីប្រកាសអថេរអោយ បានត្រឹមត្រូវ យើងត្រូវកំណត់ដែនកំណត់ របស់អេថេរអោយ បានត្រឹមត្រូវ (Life time Variable ) តើអថេរវាមានដែន រក្សាតម្លៃបានត្រឹមណា។ ដូចដែលបានចែកជា ៥ របៀបនៃការប្រកាស អថេរគឺ:

-Global Variable
-Global Friend Variable
-Module Level Variable
-Dynamic local Variable
-Static Local Variable
ខាងក្រោមនេះជារបៀបនៃការប្រកាសអថេរនីមួយៗ
3.1.1.1 ការប្រកាសអថេរជា Global Variable ៖

-គេប្រកាសវានៅ Standard Module ( Code )
– Keyword ជា Public
– Scope របស់វាគឺប្រើបានគ្រប់ Form ក្នុង Project
Life Time : នៅពេកបញ្ចប់ Application
-Ex. Public a as integer
3.1.1.2 ការប្រកាសអថេរជា Global Friend Variable

អត្ថន័យនៃការប្រកាសអថេរជា Global Friend Variable ៖
– គេប្រកាសវានៅ Standard Module ( Code )
– Keyword ជា Friend
– Scope របស់វាគឺ ប្រើបានគ្រប់ Form ក្នុង Project
– Life Time : នៅពេលបញ្ចប់ Application
-Ex. Friend ak as String

3.1.1.3 ការប្រកាសអថេរជា Module Level Variable

អត្ថន័យនៃការប្រកាសអថេរជា Module Level Variable ៖
-គេប្រកាសវានៅ Standard Module , Form Module ,Class Module
– Keyword ជា Private / Dim
– Scope របស់វាគឺ ប្រើបានតែក្នុង Module ដែលប្រកាស
– Life Time : នៅពេលបញ្ចប់ Application
-Ex. Dim/Private c as String

3.1.1.4 ការប្រកាសអថេរជា Dynamic Local Variable

អត្ថន័យនៃការប្រកាសអថេរជា Dynamic Local Variable
-គេប្រកាសវានៅ Procedure ( Sub Procedure , Function Procedure)\
– Keyword ជា Dim
– Scope របស់វាគឺ ប្រើក្នុង Procedure ដែលប្រកាស
– Life Time : នៅពលបញ្ចប់ Application
-Ex. Dim c as String

3.1.1.5 ការប្រកាសអថេរជា Static Local Variable

អត្ថន័យនៃការប្រកាសអថេរជា Static Local Variable
-គេប្រកាសវានៅ Procedure ( Sub Procedure , Function Procedure)
– Keyword ជា Static
– Scope របស់វាគឺ ប្រើបានតែក្នុង Procedure ដែលប្រកាស
– Life Time : នៅពេលបញ្ចប់ Application
-Ex. Static c as String

3.1.2 លក្ខណ:នៃការប្រកាសអថេរ

ការប្រកាសអថេរមួយ មិនមែន ជាការប្រកាសលេង លេងនោះទេ។ វាមានលក្ខណ:ដូចជា:
–      មិនត្រូវប្រកាសអថេរអោយដូច Keyword ( dim , Private , Static ,…)
–      មិនត្រូវប្រកាសអថេរជាលេខ (223)
–      មិនត្រូវប្រកាសអថេរ ដោយដកឃ្លា ​បើចងដកឃ្លាត្រូវដាក់ Under Score ( a ad ជា a_ad )
–      មិនត្រូវប្រកាសអថេរជាសញ្ញា (‘’&($#)
–      ការប្រកាសត្រូវដាក់ Keyword មុនបន្ទាប់ម ឈ្មោះអថេរ បន្ទាប់មក As  បន្ទាប់មក Data_type
3.2 ប្រភេទទិន្នន័យ Data_type
3.2.1 និយមន័យ
ប្រភេទទិន្នន័យ គឺចាសំណុំទិន្នន័យ ដែលគេប្រើ សម្រាប់កំណត់លក្ខណ:អថេរមួយ ឬច្រើន។ ការប្រកាសអថេរគឺត្រូវធ្វើឡើង ដោយភ្ជាប់ជាមួយ ប្រភេទទិន្នន័យសម្រាប់កំណត់លក្ខណ: អថេរនោះ។
3.2.2 ប្រភេទទិន្នន័យ ប្រភេទទិន្នន័យ មានចំនួន ៨ ដែលគេប្រើញឹកញាប់ជាងគេ ក្នុងគ្រប់ភាសាដូចជា VB.NET, HTML….។
ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទទិន្នន័យ និងទំហំរបស់វា។
Visual Basic.NET 2010ខាងក្រោមនេះ ជាឧទាហរណ៍ នៃការប្រកាសអថេរ ជាប្រភេទទិន្នន័យនិមួយៗ។
១. ជា Byte , Integer , Long
Visual Basic.NET 2010
២. Single, Double

 

Visual Basic.NET 2010Visual Basic.NET 2010

 

 

ឧទារហណ៍ ១
Visual Basic.NET 2010Visual Basic.NET 2010ឧទារហណ៍ ២ គេដឹងថាក្រុមហ៊ុន មួយមានគោលការណ៍ធ្វើការចំនួន ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយ  ប្រាក់ឈ្នួល ក្នុងមួយម៉ោង ២០$។ ប្រសិនបើបុគ្គលិកណាធ្វើការលើសពី ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងស គេគិតប្រាក់ បន្ថែមចំនួន ១ម៉ោង ២០$ និងការថែម ២០% ដោយគិតប្រាក់ម៉ោងបន្ថែមអ្វីទាំងអស់។
Visual Basic.NET 2010ឧទារហណ៍ ៣  ចូរសរសេរកម្មវិធី បូក ដក គុណ ចែក នៃពីរចំនួនខាងក្រោម
Visual Basic.NET 2010កូដ
Visual Basic.NET 2010
ឧទារហណ៍ ៤ ចូរសរសរកម្មវិធី បូកសរុប ពិន្ទុក និងមធ្បមភាគសិស្សតាម មុខវិជ្ជា
Visual Basic.NET 2010កូដ
Visual Basic.NET 2010
ឧទារហណ៍ ៥ ចូរសរសេរកម្មវិធីរកចំនួន សន្លឹកលុយដុល្លា
Visual Basic.NET 2010កូដ
Visual Basic.NET 2010
ឧទារហណ៍ ៦ ចូរសរសេរកម្មវិធី រកចំនួន គិតម៉ោងខាងក្រោម
Visual Basic.NET 2010Visual Basic.NET 2010