មេរៀនទី៤: Control Structure

មេរៀនទី៤: Control Structure

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

4.1 និយមន័យ Control structure គឺគេត្រូវបានកំណត់ថា ជាការ ត្រួត ពិនិត្យដែលមានរចនាសម្ពន្ធ័លក្ខខណ្ឌ ដែលមានលក្ខខ័ណ្ធ ធ្វើការដ៏ដែលៗ បើករណីពិតទើបអនុវត្តន៍ Statement បើវាមិនទិត វាមិនអនុវត្តន៍ Statement នោះទេ គឺកម្មវិធីនឹងចាកចេញក្រៅ។ សម្រាប់ក្នុងភាសា VB.NET វិញ Control structure មានចំនួនដែល សំខាន់។
១. if Statement
២. if else Statement
៣. if else_if Statement
៤. Select Case Statement
Visual Basic 20104.1.1 ការប្រើ IF STATEMENT បើសិន Expression ពិត (Expression មានតម្លៃមិនស្មើសូន្យ) statement ត្រូវបានអនុវត្តន៍ តែផ្ទុយ ទៅវិញ បើ expression មិនពិត (Expression មានតម្លៃ ស្មើសូន្យ) វានឹងអនុវត្តន៍ statement 2។ ដូច្នេះ IF statement មាន Syntax ដូចខាងក្រោម:
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១: ចូរសរសេរកម្មវិធី រកចំនួន ធំជាង នៃពីរចំនួន
Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍២: ចូរសរសេរកម្មវិធី រកចំនួនចែក ទៅលើលក្ខ ខណ្ឌ តួចែកស្មើរ ០
Visual Basic 2010Visual Basic 20104.1.2 ការប្រើ IF ESLE STATEMENT សម្រាប់ IF else statement វិញវាមិនខុសពី IF statement ប៉ុន្មានទេ គ្រាន់តែវាមាន Else ថែម បើសិន Expression1 ពិតជាត្រូវការអនុវត្តន៍ statement1 ទី២ អត់ តែប់សិន expression1 ខុសត្រូវចូល statement2។ ដូច្នេះ IF statement មាន syntax ដូចខាងក្រោម:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១: ចូរសរសេរកម្មវិធីរកចំនួនចែក ទៅលើលក្ខខ័ណ្ខ តួចែកស្មើរ 0
Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍២: ចូរសេសរកម្មវិធី រកចំនួន ធំជាង នៃបីចំនួន ដោយប្រើ IF Else Statement
Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍៣: ចូរសរសរកម្មវិធី រកចំនួនបង់ថ្លៃអគ្គិសនី
Visual Basic 2010Visual Basic 20104.1.3 ការប្រើ IF ESLE-IF STATEMENT
if – else_if Statement : ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដូច if-else statement គេត្រូវបានគេប្រើប្រាស់វា សម្រាប់ ដាក់ លក្ខខ័ណ្ឌច្រើន (លើសពី២) ។ ទម្រង់ទូទៅរបស់ if-else-if Statement ដូចខាងក្រោម
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍១ចូរសរសេរកម្មវិធី បូនសរុប ប្រាក់ខែ ជាប្រចាំសប្តាហ៍ របស់បុគ្គលិកម្នាក់ ដោយមានការ បន្ថែមម៉ោងស្មើរ ២ដងនៃម៉ោង ការងារ។
Visual Basic 2010កូដ
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍២ចូររកនិន្ទេសសិស្ស
Visual Basic 20104.1.4 ការប្រើ SELECT CASE STATEMENT ចំពោះ Select Case វិញមាន ក៍មានដំណើរការ មិនខុសពី If else , if else if Statement ផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជារូបមន្តនៃការបង្កើត Select Case:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
Visual Basic 2010Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍៣ចូររកនិន្ទេសិស្ស ដោយប្រើ Select Case ធ្វើការវាយបញ្ចូល ដោយក្នុង ចន្លោះ
១. ពិន្ទុក ០-៥៩ បង្ហាញលទ្ធផលជា Need to work harder
២. ពិន្ទុក ៥០-៥៩ បង្ហាញលទ្ធផលជា Average
៣. ពិន្ទុក ៦០-៦៩ បង្ហាញលទ្ធផលជា Above Average
៤. ពិន្ទុក ៧០-៨៤ បង្ហាញលទ្ធផលជា Good
៥. ពិន្ទុក ៨៤-១០០ បង្ហាញលទ្ធផលជា Excellence
Visual Basic 20104.1.5 ការប្រើ Text Box ដើម្បីបង្កើត calculator ដែលបន្ថែម បូកពីរចំនួនដោយប្រើ TextBox control។ ក្នុងកម្មវិធីនេះ លោក អ្នកបញ្ចួលប្រអប់ text box ពីរ និង label បី និងប៊ូតុង១។ ដែល បង្ហាញកូដដូចខាងក្រោម:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim num1, num2, product As Single
num1 = TextBox1.Text
num2 = TextBox2.Text
product = num1 + num2
Label1.Text = product
End Sub
Visual Basic 2010