មេរៀនទី៥: ធ្វើការ Control Properties

មេរៀនទី៥: ធ្វើការ Control Properties

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

5.1 Control Properties ក្នុង VB2010 មុនពេលសរសេរ ព្រឹត្តិការ សម្រាប់ control មួយក្នុង Visual Basic 2010 ដើម្បីទទួលខុសត្រូវ user លោកអ្នកបង្កើត properties សម្រាប់ control។
Visual Basic 2010ចំណង់ជើងគឺ Addition Calculator ចាំថា នឹងបង្ហាញសន្លឹកខាងលើ។ ក្នុងសន្លឹក properties។
Visual Basic 2010លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស properties ដូចជា font, location, size, foreground color, background color ,MaximizeBox, MinimizeBox ។ល។ លោកអ្នកអាចប្តូរ properties របស់ object នៅពេលរត់។ Visual Basic 2010 ប្រើ RGB(Red, Green, Blue) ដើម្បីកំណត់ពណ៌។ កូដ RGB code សម្រាប់ពណ៌លឿង គឺ 255,255,0។  form គឺ Color.FormArbg(RGB code) បង្ហាញកូដខាងក្រោម:

Public Class Form1 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.BackColor = Color.FromArgb(255, 0, 255)
End Sub
End Class

ដើម្បីផ្តល់ពណ៌

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.BackColor = Color.Magenta
End Sub

background ពណ៌ស្វាយ:
Visual Basic 2010លោកអ្នកចាំកូដពណ៌ខាងក្រោម
Visual Basic 2010ខាងក្រោមកម្មវិធីនឹងអនុញាត អោយ user បញ្ចូលកូដ RGB code ទៅក្នុងប្រអប់ text box បីនិង កាលណា ចុចបង្ហាញប៊ូតុង ពណ៌ background color របស់ form នឹងប្តូរទៅតាមកូដ RGB code។
Visual Basic 2010កូដកម្មវិធី

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim rgb1, rgb2, rgb3 As Integer
rgb1 = TextBox1.Text
rgb2 = TextBox2.Text
rgb3 = TextBox3.Text
Me.BackColor = Color.FromArgb(rgb1, rgb2, rgb3)

End Sub