មេរៀនទី៦: OO Programming

មេរៀនទី៦: OO Programming

កម្មវិធី VB2010 ប្រហែលនឹង VB6 ដែលមាន Interface និង program structure ដូចគ្នា។ តែមូលដ្ឋាន មួយចំនួនខុសគ្នាខ្លះ។ កម្មវិធី VB2010 គឺជា Object Oriented Programming Language ពេញលេញ ខណ:ដែល VB6 គ្រាន់តែអាចប្រើ OOP បាន។ OOP បណ្តាលថ្នាក់ ត្រូវបានបង្កើត structure និង methods ក្នុង class មួយ ការបន្ថែមអនុគមន៍ សាមញាំ។ ក្នុង VB2010 កម្មវិធី program structure ដើម្បី កំណត់ class អាចសរសេរដូចខាងក្រោម:

Public Class Human
‘Data Members
Private Name As String
Private Birthdate As String
Private Gender As String
Private Age As Integer
‘Methods
Overridable Sub ShowInfo( )
MessageBox.Show(Name)
MessageBox.Show(Birthdate)
MessageBox.Show(Gender)
MessageBox.Show(Age)
End Sub
End Class

ដើម្បីបង្កើត class ចាប់ផ្តើម VB2010 ជ្រើសរើសលើ Windows Applications។ ក្នុង VB2010 IDE, ចុចលើ Project លើ menu bar ជ្រើសរើស Add Class, បន្ថែម Add New Item dialog បង្ហាញដូច រូបខាងក្រោម:
Visual Basic 2010ប្រើជា default class Class1.vb នឹងបង្ហាញ new tab ជាមួយ សន្លឹក កូដ code។ ប្តូរ Rename class ដូចជា MyClass.vb។ ប្តូរ Rename form ដូចជា MyFirstClass.vb.

នៅក្នុងសន្លឹក MyClass.vb បញ្ចូលកូដ code ដូចខាងក្រោម:

Public Function BMI(ByVal height As Single, ByVal weight As Single)
BMI = Format((weight) / (height ^ 2), “0.00”)
End Function

ឥឡូវលោកអ្នកបានបង្កើត class មួយ ដែលហៅថា MyClass ដូចជា BMI។ BMI class,  បញ្ចួលប៊ូតុង ទៅក្នុង form ចុចលើប៊ូតុងដើម្បី បញ្ចូល កូដ code:

Private Sub BtnCalBmi_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnCalBmi.Click
Dim MyObject As Object
Dim h, w As Single
MyObject = New MyClass1()
h = InputBox(“What is your height in meter”)
w = InputBox(“What is your weight in kg”)
MessageBox.Show(MyObject.BMI(h, w))
End Sub