មេរៀនទី៨: ការរៀបចំទិន្នន័យ Data

មេរៀនទី៨: ការរៀបចំទិន្នន័យ Data

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

8.1 Visual Basic 2010 ប្រភេទទិន្នន័យ Data Visual Basic 2010 បែងចែក ព័ត៌មាន ជាពីរជំនាញ ប្រភេទទិន្នន័យ វាជាប្រភេទ numeric data និង ប្រភេទ non-numeric data។

8.1.1 ប្រភេទ Numeric Data

ប្រភេទ Numeric data គឺជាប្រភេទទិន្នន័យ ដែលរួមមានលេខ អាចជា គណិតវិទ្យា ជាមួយស្តង់ដា ប្រមាណវិធី ដូចជាប្រមាណវិធីបូក add, ដក minus, គុណ multiply, ចែក divide និងផ្សេងទៀត។ ក្នុង កម្មវិធី Visual Basic 2010,  ចំនួនទិន្នន័យត្រូវបានបែងចែក ជា 7 ប្រភេទ ដោយផ្អែកលើលំដាប់ នៃតម្លៃទិន្ន័យ វាអាចផ្ទុក។

Visual Basic 20108.1.2 ប្រភេទ Non-numeric Data

ប្រភេទ Nonnumeric data គឺជាទិន្នន័យ មិនអាច ដែលបានរៀបចំ ជាគណិតវិទ្យា ដោយប្រើស្តង់ដា ប្រមាណវិធីនិពន្ត។ ទិន្នន័យ non-numeric data បញ្ចូលអត្ថបទ text ឬប្រភេទ string data  ប្រភេទ Date data, ប្រភេទ Boolean data ដែលផ្ទុក គ្រាន់តែតម្លៃពីរ (ពិត true ឬ មិនពិត false) ប្រភេទ Object data និងប្រភេទ Variant data។
Visual Basic 20108.1.3 តម្លៃផ្តល់ទិន្នន័យ
បណ្តាតម្លៃដែលផ្តល់ ទិន្នន័យមួយ ក្នុងករណីនេះ យើងត្រូវការបន្ថែម suffix នៅពីក្រោយ  អាចគណនា យើងអាចប្រើ num=1.3089#  សម្រាប់ប្រភេទ Double។
Visual Basic 2010ក្នុងការបន្ថែម យើងត្រូវការ បញ្ចប់ string ដូចជា:

memberName=”Turban, John.”
TelNumber=”1800-900-888-777″
LastDay=#31-Dec-00#
ExpTime=#12:00 am#

8.2 ការរៀបចំអថេរ
8.2.1 ឈ្មោះអថេរ
ខាងក្រោមនេះតួនាទី កាលណាឈ្មោះអថេរ ក្នុង Visual Basic 2010។ វាត្រូវការយ៉ាង តិច 255 character មិនប្រើ space។
Visual Basic 20108.2.2 ការប្រកាសអថេរ ក្នុងកម្មវិធី Visual Basic 2010, ត្រូវការ ប្រកាស អថេរ មុនពេកប្រើវា ដោយផ្តល់ឈ្មោះ និងប្រភេទទិន្នន័យ។ ប្រសិនបើលោកអ្នក មិនបានធ្វើវានឹងបង្ហាញ error។  លោក អ្នក អនុវត្តតាម format ដូចខាងក្រោម:

Dim Variable Name As Data Type

ឧទាហរណ៍

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Dim password As String
Dim yourName As String
Dim firstnum As Integer
Dim secondnum As Integer
Dim total As Integer
Dim doDate As Date
End Sub

លោកអ្នកអាចរួមបញ្ចូលបន្ទាត់ខាងក្រោម

Dim password As String, yourName As String, firstnum As Integer,………….

ឧទាហរណ៍:

Dim yourName as String * 10

ឈ្មោះរបស់អ្នកអាចមានច្រើនជាង 10 Characters.
8.2.3 ការផ្តល់តម្លៃទៅអោយអថេរ បន្ទាប់ពីបានប្រកាស អថេរ ដោយប្រើ Dim statements, យើងអាចផ្តល់តម្លៃ ទៅអោយ អថេរ។ Variable=Expression
អថេរអាចប្រើកាស ឬតម្លៃ control property កន្សោម ជាកន្សោម គណិតវិទ្យា ចំនួន number, string, និងជាតម្លៃ Boolean (ពិត true មិនពិត false)។ ឧទាហរណ៍:

firstNumber=100
secondNumber=firstNumber-99
userName=”John Lyan”
userpass.Text = password
Label1.Visible = True
Command1.Visible = false
Label4.Caption = textbox1.Text
ThirdNumber = Val(usernum1.Text)
total = firstNumber + secondNumber+ThirdNumber

8.3 Constant Constants គឺជាប្រភេទអថេរច្រើន ដែលតម្លៃ របស់វាមិនអាចប្រែប្រួល
8.3.1 ការប្រកាស Constant មានទម្រង់ format ជា

Const Constant Name As Data Type = Value

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Const Pi As Single=3.142
Const Temp As Single=37
Const Score As Single=100
End Sub