មេរៀនទី៩: ប្រមាណវិធីគណិតវិទ្យា

មេរៀនទី៩: ប្រមាណវិធីគណិតវិទ្យា

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

កុំព្យូទ័រអាចចាត់ចែង ការគណនា តាមគណិតវិទ្យាក្នុង Visual Basic 2010  អាចសរសេរ code ការគណនា ដូចជាបូក addition, ដក subtraction, គុណ multiplication, ចែក division និងប្រភេទ ផ្សេងទៀត។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍:

Dim num1, num2, difference, product, quotient As Single
num1 = TextBox1.Text
num2 = TextBox2.Text
sum=num1+num2
difference=num1-num2
product = num1 * num2
quotient=num1/num2
Label1.Text=sum
Label2.Text=difference
Label3.Text = product
Label4.Text = quotient

ឧទាហរណ៍:
c^2=a^2+b^2

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim a, b, c As Single
a = TextBox1.Text
b = TextBox2.Text
c=(a^2+b^2)^(1/2)
Label3.Text=c

End Sub

ឧទាហរណ៍: ម៉ាស៊ីនគិតលេខ BMI Calculator

Underweight = <18.5
Normal weight = 18.5-24.9
Overweight = 25-29.9
Obesity = BMI of 30 or greater

BMI អាចគណនាដោយប្រើ weight/( height )2

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArsgs) Handles Button1.Click

Dim height, weight, bmi As Single
height = TextBox1.Text
weight = TextBox2.Text
bmi = (weight) / (height ^ 2)
Label4.Text = bmi

End Sub

លទ្ធផលបង្ហាញ កំពស់ 1.80m ទំងន់ 75 kg។ (ចំនួន 1 foot=0.3048, 1 lb=.45359237 គីឡូក្រាម)

Visual Basic 2010លោកអ្នកអាចគណនាតាម ប្រមាណវិធីនិពន្ត:

Area of a triangle
Area of a rectangle
Area of a circle
Volume of a cylinder
Volume of a cone
Volume of a sphere
Compound interest
Future value
Mean
Variance
Sum of angles in polygons
Conversion of lb to kg
Conversion of Fahrenheit to Celsius