មេរៀនទី១០: String Manipulation

មេរៀនទី១០String Manipulation

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

10.1 String Manipulation ដោយប្រើសញ្ញា + និង &

ក្នុងកម្មវិធី Visual Basic 2010  Strings អាចរៀបចំដោយប្រសញ្ញា & និងសញ្ញា + ទាំងពីរក្នុង string ដែលរួមបញ្ចូលពីរ ឬជា string តូចក្នុង string ធំជាង ឧទាហរណ៍ “Visual” និង “Basic” ជា “Visual Basic” ដែល “Visual”&”Basic” ឬ “Visual “+”Basic”

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim text1, text2, text3 As String
text1 = “Visual”
text2 = “Basic”
text3 = text1 + text2
Label1.Text = text3

End Sub

ឧទាហរណ៍:

Dim text1, text3 as string
Dim Text2 As Integer
text1 = “Visual”
text2=22
text3=text1+text2
Label1.Text = text3
កូដ code នេះនិងបង្ហាញ error ពីកំហុសទិន្នន័យ។

Dim text1, text3 as string
Dim Text2 As Integer
text1 = “Visual”
text2=22
text3=text1 & text2
Label1.Text = text3

លោកអ្នកអាចបញ្ចូល string ច្រើនពីរ string ទំហំធំជាង:

Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim text1, text2, text3, text4, text5, text6 As String

text1 = “Welcome”
text2 = ” to”
text3 = ” Visual”
text4 = ” Basic”
text5 = ” 2010″
text6 = text1 + text2 + text3+text4+text5
Label1.Text = text6
End Sub
End Class

រត់ដំណើរការកម្មវិធីខាងលើ
Visual Basic 201010.2  អនុគមនួ Len

អនុគមន៍ប្រវែង ត្រឡប់ទៅ តម្លៃ integer ជាតម្លៃឃ្លា ប្រយោគ រួមមាន space ទទេរ ដែលមានទម្រង់ Format:

 ឧទាហរណ៍:
Len (“Phrase”)
For example,
Len (Visual Basic) = 12 and Len (welcome to VB tutorial) = 22
Example 8.3
Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Label1.Text = Len(TextBox1.Text)
End Sub
End Class

លទ្ធផល:
Visual Basic 2010
10.2 អនុគមន៍ Right អនុគមន៍ Right សម្រាប់កំណត់ឃ្លាខាងស្តាំ មាន format

Right (“Phrase”, n)

កាលណា n ចាប់ផ្តើមពីខាងស្តាំនៃឃ្លា

Right(“Visual Basic”, 4) = asic

format នេះមិនអាចអនុវត្តបានក្នុង VB2010 បើចង់អនុវត្ត VB2010 ធ្វើតាម format

Microsoft.VisualBasic.Right(“Phrase”,n)

ឧទាហរណ៍ (a)

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim text1 As String

text1 = TextBox1.Text
Label1.Text = Microsoft.VisualBasic.Right(text1, 4)
End Sub

លទ្ធផលបង្ហាញ
Visual Basic 2010
8.2 អនុគមន៍ Left មានទម្រង់ format ជា

Microsoft.VisualBasic.Left(“Phrase”,n)

ឧទាហរណ៍
Microsoft.VisualBasic.Left (“Visual Basic”, 4) = Visu