មេរៀនទី១១: ប្រើ If…Then…Else

មេរៀនទី១១: ប្រើ If…Then…Else

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

11.1 លក្ខណ:ប្រមាណវិធី បណ្តាលលក្ខណ្ឌ ប្រហាក់ប្រហែល ប្រមាណ វិធីគណិតវិទ្យា។ បណ្តាលប្រមាណវិធីនេះអនុញ្ញាតប្រើក្នុង VB2010 ដើម្បី ប្រៀបធៀបតម្លៃទិន្នន័យ។
Visual Basic 201011.2 ប្រមាណវិធីឡូស៊ីច Logical Operator យើងត្រូវការ បង្កើត ច្រើនជាង មួយការប្រៀបធៀប មុនពេលសម្រេចចិត្ត បង្កើត សកម្មភាព។ ក្នុងករណីនេះ​ ដោយប្រើលេខប្រៀបធៀប។
Visual Basic 2010“A”<“B”<“C”<“D”…….<“Z” and number are less than letters

11.3  ការប្រើ If control structure ជាមួយប្រមាណវិធី ប្រៀបធៀប

កម្មវិធី Visual Basic 2010 នឹងប្រើ control structure រួមជាមួយនិង ប្រមាណវិធីឡូស៊ីច logical operator។ មានមូលដ្ឋានបីនៃ If control structure, namely If….Then statement, If….Then… Else statement and If….Then….ElseIf statement ។

11.3(a) If….Then Statement
វាគឺជា control structure ងាយ លក្ខណ:ពិសេស ដោយកន្សោម Visual Basic 2010 ប្រសិនលក្ខណ្ឌ គឺពិត true។ កំណត់ format ទូទៅជា if…then.. statement  គឺ

If condition Then
Visual Basic 2010 expression
End If

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim myNumber As Integer
myNumber = TextBox1.Text
If myNumber > 100 Then
Label2.Text = ” You win a lucky prize”
End If
End Sub

11.3(b) If….Then…Else Statement
ដោយប្រើ If…. កាលណាការប្រកាស ក្នុងកម្មវិធី យើងអាចប្រើ If….Then…Else Statement។ ក្នុង control structure កំណត់ទម្រង់ format for the if…then.. Else statement is

If condition Then
Visual Basic 2010 expression
Else
Visual Basic 2010 expression
End If

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim myNumber As Integer
myNumber = TextBox1.Text
If myNumber > 100 Then
Label2.Text = ” Congratulation! You win a lucky prize”
Else
Label2.Text = ” Sorry, You dif not win any prize”
End If
End Sub

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim myNumber, MyAge As Integer
myNumber = TextBox1.Text
MyAge = TextBox2.Text

If myNumber > 100 And myAge > 60 Then
Label2.Text = ” Congratulation! You win a lucky prize”
Else
Label2.Text = ” Sorry, You did not win any prize”
End If

End Sub

11.3(c) If….Then…ElseIf Statement

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានច្រើនជាង ពីរជំរើស ដោយប្រ If….Then….Else statement វាមិនគ្រប់គ្រាន់។ យើងអាចប្រើ If….Then…ElseIf Statement។  កំណត់ទម្រង់ format សម្រាប់ if…then.. Else statement is

If condition Then
Visual Basic 2010 expression
ElseIf condition Then
Visual Basic 2010 expression
ElseIf condition Then
Visual Basic 2010 expression
.
.
Else
Visual Basic 2010 expression
End If

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim Mark As Integer

Dim Grade as String
Mark = TextBox1.Text

If myNumber >=80 Then
Grade=”A”

ElseIf Mark>=60 and Mark<80 then

Grade=”B”
ElseIf Mark>=40 and Mark<60 then
Grade=”C”
Else
Grade=”D”
End If

End Sub