មេរៀនទី១២: ប្រើ Select Case

មេរៀនទី១២: ប្រើ Select Case

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

Select Case control structure គឺខុសគ្នាពី If….ElseIf control structure។ ការខុសគ្នា ដែល Select Case control structure ជាមូលដ្ឋានបង្កើតកំណត់លើកន្សោមមួយ ពេល If …ElseIf statement control structure អាចវាយតម្លៃកន្សោមមួយ If….ElseIf statement ដែលគណនាខ្នាតទំហំខុសគ្នា។

12.1 The Select Case…End Select Structure

ទម្រង់ format របស់ Select Case control structure គឺដូចខាងក្រោម:កន្សោម Select Case test expression
Case expression list 1
Block of one or more Visual Basic 2010 statements
Case expression list 2
Block of one or more Visual Basic 2010 Statements
Case expression list 3
Block of one or more Visual Basic 2010 statements
Case expression list 4
.
.
.
Case Else
Block of one or more Visual Basic 2010 Statements
End Select
 

 

12.2  ប្រើ Select Case ត្រូវបានបង្ហាញដូចឧទាហរណ៍

ឧទាហរណ៍ កំណត់ និទេស

Dim grade As String
Private Sub Compute_Click( )
grade=txtgrade.Text
Select Case grade
Case “A”
Label1.Text=”High Distinction”
Case “A-”
Label1.Text=”Distinction”
Case “B”
Label1.Text=”Credit”
Case “C”
Label1.Text=”Pass”
Case Else
Label1.Text=”Fail”
End Select
End Sub

ឧទាហរណ៍ ក្នុងឧទាហរណ៍ នេះលោកអ្នកអាច​ប្រើ keyword រួមបញ្ចូលជាមួយប្រមាណវិធីប្រៀបធៀប

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
‘Examination Marks
Dim mark As Single
mark = mrk.Text
Select Case mark
Case Is >= 85
Label1.Text= “Excellence”
Case Is >= 70
Label2.Text= “Good”
Case Is >= 60
Label3.Text = “Above Average”
Case Is >= 50
Label4.Text= “Average”
Case Else
Label5.Text = “Need to work harder”
End Select
End Sub

ឧទាហរណ៍ លោកអ្នកអាចសរសេរដូចខាងក្រោម:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

‘Examination Marks
Dim mark As Single
mark = Textbox1.Text
Select Case mark
Case 0 to 49
Label1.Text = “Need to work harder”
Case 50 to 59
Label1.Text = “Average” s
Case 60 to 69
Label1.Text= “Above Average”
Case 70 to 84
Label1.Text = “Good”
Case 85 to 100
Label1.Text= “Excellence”
Case Else
Label1.Text= “Wrong entry, please reenter the mark”
End Select
End Sub

ឧទាហរណ៍ និទេសនៅ វិទ្យាល័យ ប្រើជាអក្សរធំ A, B, C, D ឬ E ដែលអាចគណនា:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

‘Examination Marks
Dim mark As Single
mark = TextBox1.Text
Select Case mark
Case 0 To 49
Label1.Text = “E”
Case 50 To 59
Label1.Text = “D”
Case 60 To 69
Label1.Text = “C”
Case 70 To 79
Label1.Text = “B”
Case 80 To 100
Label1.Text = “A”
Case Else
Label1.Text = “Error, please reenter the mark”
End Select
End Sub
Visual Basic 2010