មេរៀនទី១៣: រង្វិលជុំនៃ LOOP

មេរៀនទី១៣:  រង្វិលជុំនៃ LOOP

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

13.1 និយមន័យ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងបង្ហាញពីដំណើរការ Repeat statement ឬមួយ Block Statement ដោយប្រើ លក្ខណ: អ្វីមួយ ដែលគេហៅថា Loop។ ក្នុងភាសា C loop មានបីប្រភេទគឺ:
១. While Loop Statement
២. do_while Loop Statement
៣. For Loop Statement

Loop គឺជាក្រុមនៃ Instruction computer មួយដែលសកម្មភាព របស់វាដ៍ ដែលៗ ដោយគោរពតាម អថេរ ពិសេសណាមួយ នៅពេលដែល Control Variable នៅតែពិត។

13.1.1 While Loop Statement ជាដំបូង While loop បានត្រួត ពិនិត្យមើល Expression បើសិនវាពិតនោះ Statement របស់ While loop ត្រូវបានអនុវត្តន៍ (Execute) រួចវាក៍ ទៅពិនិត្យមើល expression ម្តងទៀត បើសិនជាវានៅតែពិត នោះ Statement ឬ Block Statement របស់វានៅតែ Execute ដ៏ដែល រហូតដល់ Expression មិនពិត។ បញ្ជាក់: សម្រាប់ while loop នេះដំណើរការរបស់វាគឺ វាទៅពិនិត្យលក្ខខ័ណ្ឌ ជាមុនសិនបានអនុវត្តន៍ Statement ក្រោយ។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010
13.1.2  Do While Loop Statementដំបូង Do while Loop បាន execute មួយពី Statement ដែលមាននៅក្នុង  loop មុននឹងវាត្រួត ពិនិត្យ មើល Expression។ ពេលវាត្រួតពិនិត្យឃើញថា Expression នៅតែពិតនោះ Statement  ត្រូវបាន Execute ម្តងទៀតជាបន្តបន្ទាប់ រហួតដល់វាពិនិត្យឃើញថា Express លែងពិត។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍២:  ពេលដែលយើងបញ្ចូលតម្លៃក្នុង Textbox ប៉ុន្មានវានឹងបង្ហាញសញ្ញាទ្រុងជ្រូក ប៉ុន្នឹងដែរ។
Visual Basic 2010Visual Basic 201013.1.3 For Loop Statement ទម្រង់សម្រាប់ for loop មានបី កន្សោម។ កន្សោមទី១ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កំណត់តម្លៃ ដំបូង កន្សោមទី២ សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើ loop និងត្រូវបន្តម្តងទៀតឬទេ ហើយចុងក្រោយកន្សោមទី៣ សម្រាប់ប្តូរតម្លៃដើម្បី ប្រតិបត្តិបន្ត។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍២:
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍៣:  ចូរសរសេរកម្មវិធី មេលេខគុណ ដោយបញ្ចូល ចំនួនពីរ Textbook ។
Visual Basic 2010Visual Basic 201013.1.4  Goto Statement ប្រើសម្រាប់ចាកចេញ បញ្ចូល បង្វែល ត្រួតពិនិត្យ ទៅលើ Statement ណាមួយយ៉ាង ឆាប់រហ័ស។ វាក៍មាន សារ:សំខាន់ផងដែរ នៃការប្រើប្រាស់ loop។
Visual Basic 2010ខាងក្រោមនេះបង្ហាញកូដ
Visual Basic 2010
+ អនុគមន៍ DoEvents() Function
–      ប្រើដើម្បីអោយ ដំណើរការអនុវត្តន៍ Current process ផ្អាកមួយរយ:ពេលខ្លីខណ:ពេល Runtime ដើម្បីផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យ OS។
–      បន្ទាប់ពីដំណើរការនេះវា បានផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យ Current Process វិញ។
–      ការប្រើប្រាស់ Do Events គឺដើម្បី Delay Process របស់ Loop។
Visual Basic 2010Visual Basic 201013.1.5  For….Next Loop
ទម្រង់គឺ:

For counter=startNumber to endNumber (Step increment)

ឧទាហរណ៍ a

Dim counter as Integer
For counter=1 to 10
ListBox1.Items.Add (counter)
Next
* The program will enter number 1 to 10 into the list box.

ឧទាហរណ៍b

Dim counter , sum As Integer
For counter=1 to 100 step 10
sum+=counter
ListBox1.Items.Add (sum)
Next

* The program will calculate the sum of the numbers as follows:

sum=0+10+20+30+40+……

ឧទាហរណ៍ c

Dim counter, sum As Integer
sum = 1000
For counter = 100 To 5 Step -5
sum – = counter
ListBox1.Items.Add(sum)
Next
*Notice that increment can be negative.

The program will compute the
subtraction as follow:
1000-100-95-90-……….

ឧទាហរណ៍ d

Dim n as Integer
For n=1 to 10
If n>6 then
Exit For
End If
Else
ListBox1.Items.Add ( n)
Next
End If
Next

The process will stop when n is greater than 6.

13.1.6  Do Loop

ឧទាហរណ៍ (a)

Do while counter <=1000

TextBox1.Text=counter
counter +=1

Loop

* The above example will keep on adding until counter >1000.

The above example can be rewritten as

ឧទាហរណ៍ (b)

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim sum, n As Integer

ListBox1.Items.Add(“n” & vbTab & “Sum”)
ListBox1.Items.Add(“———————-“)
Do
n += 1
sum += n
ListBox1.Items.Add(n & vbTab & sum)
If n = 100 Then
Exit Do
End If
Loop

End Sub