មេរៀនទី១៤: អនុគមន៍ I

មេរៀនទី១៤: អនុគមន៍ I

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

14.1 អនុគមន៍ MsgBox ( ) MsgBox គឺបង្កើតឡើងដើម្បីអោយលោត ប្រអប់សារ message box និងធ្វើអោយ user ចុចលើប៊ូតុង command មុនពេលបន្ត ដោយប្រើ syntax ជា:

yourMsg=MsgBox(Prompt, Style Value, Title)
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍

yourMsg=MsgBox( “Click OK to Proceed”, 1, “Startup Menu”)

and yourMsg=Msg(“Click OK to Proceed”. vbOkCancel,”Startup Menu”)

yourMsg គឺជាអថេរមួយ ដែលផ្តល់តម្លៃដោយអនុគមន៍ MsgBox ( )។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim testmsg As Integer
testmsg = MsgBox(“Click to test”, 1, “Test message”)
If testmsg = 1 Then
MessageBox.Show(“You have clicked the OK button”)
Else
MessageBox.Show(“You have clicked the Cancel button”)
End If
End Sub

ដើម្បីបង្កើតប្រអប់សារ message box លោកអ្នកអាចបន្ថែម icon នៅជិត message ដែលមានបួន ប្រភេទ icons ប្រើក្នុង Visual Basic 2010 ដូចបង្ហាញក្នុងតារាង។
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim testMsg As Integer

testMsg = MsgBox(“Click to Test”, vbYesNoCancel + vbExclamation, “Test Message”)

If testMsg = 6 Then
MessageBox.Show(“You have clicked the yes button”)
ElseIf testMsg = 7 Then
MessageBox.Show(“You have clicked the NO button”)
Else
MessageBox.Show(“You have clicked the Cancel button”)
End If

End Sub

 

នឹងបង្ហាញជាសារ message
Visual Basic 201014.2 អនុគមន៍ InputBox( )

អនុគមន៍ InputBox( ) មួយនឹងបង្ហាញប្រអប់សារ message box កាលណា user អាចបញ្ចូលតម្លៃ ឬ សារមួយនៅក្នុងទម្រង់ form របស់ text។ អាចប្រ់ទម្រង់ format:

myMessage=InputBox(Prompt, Title, default_text, x-position, y-position)

myMessage is a variant data type but typically it is declared as string, which accept the message input by the users.

Microsoft.VisualBasic.InputBox(Prompt, Title, default_text, x-position, y-position)

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim userMsg As String

userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox(“What is your message?”, “Message Entry Form”, “Enter your messge here”, 500, 700)

If userMsg <> “” Then
MessageBox.Show(userMsg)
Else
MessageBox.Show(“No Message”)
End If
End Sub

ប្រអប់ inputbox នឹងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម
Visual Basic 2010