មេរៀនទី១៥: អនុគមន៍ II

មេរៀនទី១៥: អនុគមន៍ II

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

15.1  អនុគមន៍ Mid អនុគមន៍ Mid function ត្រូវបានប្រើស ម្រាប់ ទទួលផ្នែកមួយនៃអត្ថបទ text form ផ្តល់អោយឃ្លា ដែលមាន syntax ជា

Mid(phrase, position,n)

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim myPhrase As String
myPhrase = Microsoft.VisualBasic.InputBox(“Enter your phrase”)
Label1.Text = Mid(myPhrase, 2, 6)
End Sub

ក្នុងឧទារណ៍នេះកាលណាចុចលើប៊ូតុង command បញ្ចូល input box នឹងលោតឡើងសួរ user បញ្ចូលឃ្លា។  បន្ទាបើមកឃ្លាត្រូវបានបញ្ចូល ចុចប៊ូតុង OK។
Visual Basic 2010Visual Basic 201015.2  អនុគមន៍ Right

syntax ជា

Microsoft.Visualbasic.Right (“Phrase”, n)

ឧទាហរណ៍:

Microsoft.Visualbasic.Right (“Visual Basic”, 4) = asic

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim myword As String
myword = TextBox1.Text
Label1.Text = Microsoft.VisualBasic.Right (myword, 4)
End Sub

15.3  អនុគមន៍ Trim អនុគមន៍ Trim កាត space លើឃ្លា ដែលមាន format ជា

Trim(“Phrase”)

ឧទាហរណ៍  Trim (” Visual Basic 2010 “) = Visual basic 2010

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim myPhrase As String
myPhrase = Microsoft.VisualBasic.InputBox(“Enter your phrase”)
Label1.Text = Trim(myPhrase)
End Sub

15.5 អនុគមន៍ Ltrim អនុគមន៍ Ltrim ជា trims កាត space ទទេរ មាន syntax ជា

Ltrim(“Phrase”)

ឧទាហរណ៍

Ltrim (” Visual Basic 2010 “)= Visual basic 2010

15.6  អនុគមន៍ Rtrim អនុគមន៍ Rtrim function trims the empty spaces of the right portion of the phrase. The syntax is

Rtrim(“Phrase”)

ឧទាហរណ៍

Rtrim (“Visual Basic “) = Visual Basic

15.7 អនុគមន៍ InStr  អនុគមន៍ InStr សម្រាប់មើលឃ្លា ដើម syntax ជា

Instr (n, original phase, embedded phrase)

ឧទាហរណ៍

Instr(1, “Visual Basic 2010 “,”Basic”)=8

លោកអ្នកអាចសរសេរ program code ដូចខាងក្រោម:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Label1.Text = InStr(1, “Visual Basic 2010″, “Basic”)
End Sub

15.8 អនុគមន៍ Ucase និង LcaseFunctions

អនុគមន៍ Ucase សម្រាប់ប្តូរអក្សរ characters ទាំងអស់នៃ string មួយជាអក្សរធំ capital letters និង អនុគមន៍ Lcase ប្តូរអក្សរ characters ទាំងអស់នៃ string មួយទៅជាអក្សរតូច small letter។

ជា format

Microsoft.VisualBasic.UCase(Phrase)
Microsoft.VisualBasic.LCase(Phrase)

ឧទាហរណ៍

Microsoft.VisualBasic.Ucase(“Visual Basic 2010″) =VISUAL BASIC 2010
Microsoft.VisualBasic.Lcase(“Visual Basic 2010″) =visual basic 2010

15.9 អនុគមន៍  Chr និង Asc អនុគមន៍ Chr សម្រាប់ត្រឡប់ string ទៅជា ASCII code ពេលដែលអនុគមន៍ Asc ប្តូរ ASCII character ឬ symbol ទៅជា ASCII code។ ASCII ស្តង់ដារ “American Standard Code for Information Interchange” ដែលមាន 255 ASCII codes និងមានច្រើន ASCII characters។

Chr(charcode)

និង syntax របស់អនុគមន៍ Asc គឺ

Asc(Character)

ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ:

Chr(65)=A, Chr(122)=z, Chr(37)=% ,
Asc(“B”)=66, Asc(“&”)=38