មេរៀនទី១៦: អនុគមន៍គណិតវិទ្យា

មេរៀនទី១៦: អនុគមន៍គណិតវិទ្យា

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

16.1 អនុគមន៍ Abs

អនុគមន៍ Abs តម្លៃដាច់ខាត absolute value នៃចំនួន number បានផ្តល់អោយ

មាន syntax ជា

Math. Abs (number)

16.2 អនុគមន៍អ៊ិចស្ព៉ូណងស្សែល Exp

អនុគមន៍អ៊ិចស្ព៉ូណងស្សែល Exp នៃចំនួន x គឺជាតម្លៃនៃ អ៊ិចស្ព៉ូណងស្សែល x ឧទាហរណ៍។ Exp(1)=e=2.71828182

The syntax is Math.Exp (number)

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim num1, num2 As Single
num1 = TextBox1.Text
num2 = Math.Exp(num1)
Label1.Text = num2

End Sub

16.3 អនុគមន៍ Fix អនុគមន៍ Fix ជាចំនួនវិជ្ជមាន ចំនួនគត់ធំបំផុត integer

Fix(9.2)=9 but Fix(-9.4)=-9

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim num1, num2 As Single
num1 = TextBox1.Text
num2 = Fix(num1)
Label1.Text = num2

End Sub

16.4  អនុគមន៍ Int អនុគមន៍ Int គឺជាអនុគមន៍ ដែលប្តូរចំនួនមួយ ទៅជាចំនួនគត់ integer

Int(2.4)=2, Int(6.9)=6 , Int(-5.7)=-6, Int(-99.8)=-100

16.5  អនុគមន៍ឡូការីត Log  អនុគមន៍ Log គឺជាឡូការីតធម្មជាតិ នៃចំនួនមួយ ឧទារហណ៍ Log(10)=2.302585

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim num1, num2 As Single
num1 = TextBox1.Text
num2 = Math.Log(num1)
Label1.Text = num2

End Sub

16.6 អនុគមន៍ Rnd( ) អនុគមន៍ Rnd តែងតែប្រើសម្រាប់គិតក្នុង ប្រូបាបីលីតេ probability តម្លៃចៃដន្យ រវាង 0 និង 1។ ប្រើរូបមន្ត Int(Rnd*6)+1។

ឧទាហរណ៍:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim num as integer
Randomize( )
Num=Int(Rnd()*6)+1
Label1.Text=Num
End Sub

16.7 អនុគមន៍ Round អនុគមន៍ Round ជាអនុគមន៍ដែល ដំឡើងចំនួនទៅជាចំនួនពិត តាម Format ជា Round (n, m)

Math.Round (7.2567, 2) =7.26

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim num1, num2 As Single
num1 = TextBox1.Text
num2 = Math.Round(num1, 2)
Label1.Text = num2

End Sub