មេរៀនទី១៩: ARRAY

មេរៀនទី១៩: ARRAY

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

19.1 និយមន័យ Array គឺជាសេរីនៃ អថេរដែលមានតម្លៃ តៗ គ្នាជាលំដាប់មានឈ្មោះ និងប្រភេទទិន្នន័យដូចគ្នា តែ Index ផ្សេងគ្នា Array ប្រើប្រាស់ Location របស់ Memory តៗតាមលំដាប់។ Index របស់ Array ក្នុង VB.NET គេប្រើប្រាស់ LBound (Lower Bound) Index និង UBound (Uper Bound) Index។
– LBound: គឺជាតម្លែ index ដែលមានតម្លៃតូចជាងគេក្នុង Array
– UBound: គឺជាតម្លែ index ដែលមានតម្លៃធំជាងគេក្នុង Array

នៅក្នុង VB.NET គេបែងចែក Array ជាប្រភេទធំៗគឺ Fix Size Array និង Dynamic Array
19.2 One Dimensional Array
19.2.1  Fix Size Array
Fix Size Array គឺជា Array ដែលមិនអាច កែប្រែទំហំ ឬចំនួន Location នៅខណ:ពេល Runtime ។
. របៀបប្រកាស Fix Size Array
Ex. Dim MyArray(5) as integer
គេប្រកាស Array បែបនេះមានន័យថា
-Lbound នៃ Array គឺ = 0
-Ubound នៃ Array គឺ = 5
Visual Basic 2010សំគាល់: តម្លៃរបស់ Array គឺចាប់ពី index ទី ០ នៃ Array
ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍២:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍៣:  ចូរសរសេរកម្មវិធី មួយដោយធ្វើការចាប់ឆ្នោតដោយប្រើ Array នៅក្នុងនោះយើងប្រើ

-Listbox បង្ហាញទិន្នន័យ
-Textbox ការវិលនៃតម្លៃ Array
-Button Start សម្រាប់ចាប់ផ្តើមក្រឡុក
-Button Stop បញ្ឈប់ក
Visual Basic 2010Visual Basic 2010Visual Basic 2010
19.2.2 Dynamic Array   Dynamic Array គឺជា Array ដែល អាច កែប្រែទំហំ ឬចំនួន Location នៅខណ:ពេល Runtime។
ហើយវា មិនត្រូវបានផ្តល់ទំហំនៅពេលក្រោយ។
. របៀបប្រកាស Dynamic Array

 

Ex. Dim DynamiceArray() as Integer

 

ការផ្តល់ទំហំអោយទៅ Dynamic Array គឺត្រូវប្រកាសក្នុងខណ:ពេលដែល Runtime ដោយប្រើ Keyword ដែល Redim ប្រើបាននៅក្នុង Procedure ទេហើយវាមិនអាចប្រើធាតុ របស់ Array បានទេ។
Ex. Dim A() as Integer ReDim A(3)
enaHeK)an ³
A(0)=2
A(1)=4
A(2)=10
A(3)=30

ឧទាហរណ៍១:  ចូរសរសេរកម្មវិធីមួយ ដោយបញ្ចូលធាតុរបស់វា Array
Visual Basic 2010ខាងក្រោមគឺជា code នៃការបញ្ចូលធាតុរបស់ Array
Visual Basic 2010Visual Basic 201019.3 Two Dimensional Array Two Dimensional Array គឺជា Array មួយដែលមាន Row និង Colum ។
19.3.1 Fix Size Array
Visual Basic 2010Ex: Dim mArray(2,3) As Integer
Dim B(4,5) As Long
Dim Str(2,5) As String
បើគេប្រកាសបែបនេះ វានឹងបង្ហាញខាងក្រោម
Dim A(3,4) As Integer នោះគេបានតារាងដូចខាងក្រោម
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
ខាងក្រោមនេះកូដនៃ Array
Visual Basic 2010Visual Basic 201019.3.2 Dynamic Array
ប្រើ ReDim និង ReDim Preserve ដើម្បីប្រកាស Array ឡើងវិញ។
– កំណើន Index ប្រព្រឹត្តិចំពោះ Dynamic Two-Dimentional Array )anEt Index ចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ។

Ex: Dim A() As Intger

– ReDim A(2,3) enaHeKTTYl)an³
LBound(A,1)=0
LBound(A,2)=0
UBound(A,1)=2
UBound(A,2)=3

ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
ខាងក្រោមនេះគឺជា Code ប្រើ Array
Visual Basic 2010Visual Basic 2010