មេរៀនទី២០: Procedure

មេរៀនទី២០: Procedure

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

សម្រាប់ Procedure វិញនៅក្នុង Standard Module ភាគច្រើនមាន លក្ខណ:ជា Public ( ដែលគេអាច Call យកទៅប្រើគ្រប់ទីកន្លែងនៃ Project) ។ សម្រាប់ VB.NET គេបានបែងចែក Procedure ជាផ្នែកធំៗ។

Sub Procedure (Sub Program)
Function Procedure
20.1. Sub Procedure ការសរសេរកម្មវិធីភាគច្រើន អ្នកសរសេរ កម្មវិធី តែងតែជួប ប្រទេះផ្នែកខ្វះខាតនៃ កម្មវធីដែលតត្រូវ បានគេ ប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ ហើយវាទាំងនោះមានទីតាំងផ្សេងៗគ្នា នៃកម្មវធីដែលបណ្តាលអោយ សរសេរ កម្មវធីមានទំហំធំ ព្រម ទាំងបង្កើតភាពស្មុគស្មាញចំពោះការសរសេរកម្មវិធី។

ដើម្បីដោះស្រាយ និងជៀសវៀង នូវបញ្ហាខាងលើនេះ គឺគេត្រូវផ្លាស់ ប្តូរផ្នែកច្រំដែលទាំងនោះ។ ប្តូរនេះគេហៅថា កម្មវធីតូច ឬ Function កម្មវិធីតូច។
20.1.1 របៀបនៃការប្រកាស Sub Procedure
របៀបទី១

Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
របៀបទី២
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010
ឧទាហរណ៍២: ចូរសរសេរកម្មវិធី មួយចំនួនដែលតូចជាងគេ នៃ ៣ចំនួន ដោយវាយបញ្ចូលពី Keyboard
Visual Basic 2010Visual Basic 201020.2  អនុគមន៍ Function Procedure សម្រាប់ Function Procedure នេះវិញវាមានលក្ខណ:មិនខុសពី Sub Procedure ទេគ្រាន់តែរបៀបការ ប្រកាសខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។
20.2.1 របៀបនៃការប្រកាស FunctionProcedure
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍១:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍២:
Visual Basic 2010Visual Basic 2010