មេរៀនទី១២: ទម្រង់ Form ជាមួយ CSS

មេរៀនទី១២: បង្កើតទម្រង់ Form ជាមួយ CSS 

លោកអ្នក​បង្កើត Form ដូចខាងក្រោម៖

Form

<form action=””><label for=”name”>Name: </label> <input id=”name” type=”text” /> <label for=”password”>Password: </label> <input id=”password” type=”password” /> <label>  </label> <input type=”submit” value=”Submit” /></form>

aសរសេរកូដ CSS
.input {
border: 1px solid #006;
background: #ffc;
}
.button {
border: 1px solid #006;
background: #9cf;
}
label {
display: block;
width: 150px;
float: left;
margin: 2px 4px 6px 4px;
text-align: right;
}
br { clear: left; }
a