មេរៀនទី២: បង្កើតតារាង Table

មេរៀនទី២: បង្កើតតារាង Table

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ database management systems យើងត្រូវការបង្កើ់តតារ tables មុនពេលបញ្ចូល data។ កម្មវិធី Microsoft Access ការបង្កើត table ដោយងាយ។ តាមពិត កាលណា លោកអ្នកបង្កើត database មួយ កម្មវិធី Access បង្កើតតារាងដំបូង ដែល ហៅថា Table1។ តាមធម្មតា កាលណាលោកអ្នកត្រូវការ ដើម្បីបង្កើតតារាងថ្មី នឹងជ្រើសរើស CREATE > Table ចេញពី Ribbon toolbar។ សម្រាប់ Access ដែលបានបង្កើតរួចស្រេច តារាង ដំបូង យើងនឹងត្រូវការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ table តារាងនោះ។ ចូលកែឈ្មោះ rename Table1 ទៅ Customers។ តារាងនេះ នឹងមាន 4 columns: CustomerId, FirstName, LastName, និង DateCreated.

1. កែឈ្មោះ Rename ID field ទៅជា CustomerId។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ ចុចស្តាំលើ ID column ហើយជ្រើសរើស Rename Field បញ្ចូល CustomerId កាលណាបានបង្ហាញ។
Access 20132,លើ field បន្ទាប់ចុចលើ Add (Access បានបើក menu រួចស្រេច) ហើយជ្រើសរើស Short Text:
Access 20133. ចំណុចនេះ Access នឹងគូសបង្ហាញ highlight ជ្រើសរើស field name (ជា Field1)  ដូច្នេះ លោកអ្នកអាចមានឈ្មោះ field ហៅថាជា FirstName:
Access 20134. ធ្វើដូច្នេះម្តងទៀតជំហានបន្ទាប់ field (LastName) ហើយជ្រើសរើសប្រភេទទិន្នន័យ Short Text។
5, នៅក្នុង field, ជ្រើសរើស Date & Time ប្រភេទទិន្នន័យ និងឈ្មោះ field DateCreated

អ្វីដែលយើងទើបតែបានបង្កើតឈ្មោះ column names និងប្រភេទទិន្នន័យ data ដែលអាចបញ្ចូល ក្នុងវា។ ប្រភេទទិន្នន័យ សម្រាប់ column និមួយៗគឺមានសារ:សំខាន់ខ្លាំង ហើយអាច ជួយ រក្សារួមបញ្ចូល data integrity។ តារាងទិន្នន័យ database table នឹងឃើញដូចនេះ:
Access 2013លោកអ្នកកត់ចំណាំថា កាលណាចុចលើឈ្មោះ field names លោកអ្នកមិនអាចមើលឃើញ ឬផ្លាស់ប្តូរ ប្រភេទ ទិន្នន័យ data របស់វា។ ប្រសិនបលចុចលើប្តូរ field មួយលោក អ្នកនឹង ឃើញ menu ខុសគ្នាដែលមានជម្រើស ដោយផ្អែកលើ field របស់ប្រភេទ data ។ នេះ បង្ហាញ ថា field សម្រាប់ data លោកអ្នកអាច sort វាដោយប្រើ menu នេះ។ លោកអ្នក អាចប្តូរ data នៅក្នុង Ribbon toolbar នៅក្រោម Data Type (តំបន់ខាងលើស្តាំដៃ toolbar)។ ប្រសិនបើលោកអ្នក មើលមិនឃើញ ជម្រើស option នេះនៅក្នុង toolbar កំណត់ច្បាស់ដើម្បីជ្រើសរើស FIELDS tab ដំបូង:
Access 2013