មេរៀនទី៨: កែរូបភាពឲ្យកោងមូល

មេរៀនទី៨: កែរូបភាពឲ្យកោងមូល ជាមួយ CSS3  

កំណែប្រែចុងក្រោយមួយនៃ Cascading Style Sheets (CSS) ដែលមានបន្ថែមនូវ Properties ថ្មីៗ និងកាន់តែមានតួនាទីពិសេសៗ ជាកំណែប្រែមុនៗ ដូចជា CSS2 ជាដើម។
aការប្រើប្រាស់៖
<strong>Selector {property: value;}</strong>
ឧទាហរណ៍៖ <strong>boxStyle{border-radius: 5px;}</strong>
ចង់ធ្វើការកំណត់ទៅលើ Object ឲ្យមើលប៉ែកខាងលើ និងជ្រុងនៅប៉ែកខាងក្រោម លោកអ្នកអាចប្រើ៖
boxStyle

{

border-top-left-radius:5px;
border-top-right-radius:5px;
border-bottom-right-radius:0;
border-bottom-left-radius:0;

}
អាច៖

boxStyle

{

border-radius: 5px 5px 0 0;

}