មេរៀនទី៤: បន្ថែមទិន្នន័យ Data

មេរៀនទី៤:  ការបន្ថែមទិន្នន័យ Data

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ក្នុងកម្មវិធី Microsoft Access មានមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីបន្ថែម data ទៅក្នុង database។ ដែលវិធី អ្នកជ្រើសរើស ទំហំលើទិន្នន័យ លោកអ្នកត្រូវការ ដើម្បីបន្ថែម។

Datasheet View លោកអ្នកអាចវាយ ដោយផ្ទាល់ក្នុងតារាង table វានៅក្នុង Datasheet view។ ពេលនេះគឺល្អ សម្រាប់តារាងតូច ជាមួយចំនួននៃ records ដែលបាន Update។

Form លោកអ្នកអាចបង្កើត form មួយ ដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនមែនជា អ្នក បច្ចេកទេស អាចបញ្ចូល data ក្នុង form។ ម្យ៉ាងទៀតវា បញ្ជួន submit form ទិន្នន័យ data ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាន បញ្ចូលក្នុង database។  អំពី forms វាអាចបញ្ចូលជាច្រើនតារាង table ការរក្សារ  save ពីតារាង និមួយៗ បញ្ចូល data ដោយប្រើដៃ។ Access ផ្តល់ form wizard មួយដែលបណ្តាជំហាន លោកអ្នក ឆ្លងកាត់ដំណើរការ ដំឡើង form មួយ។ ដែលមេរៀនខាងក្រោម បង្ហាញ។

SQL View លោកអ្នកអាចប្រើ SQL view ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យ data ក្នុង database របស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចប្រើ SQL view ដើម្បីធ្វើការងារលើ database (រួមបញ្ចូលការបង្កើតតារាង tables)។ SQL (ជាភាសា Structured Query Language) គឺជាស្តង់ដាភាសាកម្មវិធី programming សម្រាប់ធ្វើការ ជាមួយ databases។ ដើម្បីជ្រើសរើស select SQL View ពី Ribbon, ជ្រើសរើស CREATE > Query Design, (បិទតារាង table លោតឡើង – ដែលហៅថា Show Table), រួចហើយជ្រើសរើស SQL View។
External Data Access 2013 អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកបញ្ចូល data ពីប្រភេទ file ដូចខាងក្រោម:

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Access
 • ODBC Databases, such as SQL Server
 • Text or comma-separated value (CSV) files
 • SharePoint List
 • XML
 • Data Services
 • HTML Document
 • Outlook folder

ដើម្បីបញ្ចូល import data ពីប្រភេទ file ទាំងនេះ select EXTERNAL DATA ពី Ribbon, ជ្រើសរើសប្រភេទ file type, ដែលបង្ហាញ:
Access 2013លោកអ្នកអាច ប្រ menu ដើម្បី link ទៅប្រភេទ file ផ្សេងៗ។ ការធ្វើដូចនេះ នឹងអាចផ្តល់ កាលបរិច្ឆេទទិន្នន័យ date data ពីទិន្នន័យខាងក្រៅ external databases ឬ file។

 • Microsoft Excel (read-only)
 • Microsoft Access
 • ODBC Databases, such as SQL Server
 • Text or comma-separated value (CSV) files (add new records only)
 • SharePoint List
 • Data Services (read-only)
 • HTML Document
 • Outlook folder