មេរៀនទី៦: កែប្រែ Form

មេរៀនទី៦: កែប្រែ Form

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

យើងនឹងផ្តល់ form ថ្មីមួយ ដែល users កែប្រែបាន DateCreated field។ ដូច្នេះ យើងបាន ប្រើ Views icon លើ Ribbon ដើម្បីប្តូរ views, លោកអ្នកអាចប្តូរ views ដោយប្រើ icons នៅខាងក្រោមស្តាំដៃនៃ Access។

Design View
1. ចុច Design view icon នៅជ្រុងខាងក្រោមស្តាំដៃនៃ Access (លោក អ្នកអាចប្រើ icon នៅខាងលើធ្វេងដៃនៃ Ribbon):
Access 20132. ចុចលើ DateCreated field, រួចហើយចុច Property Sheet។  ដែលProperty Sheet នឹងបង្ហាញខាងស្តាំនៃ form:
Access 20133. លើ Property Sheet, ទាញ scroll ចុះក្រោមរហូតដល់ មើលឃើញ Locked option។ ប្តូរតម្លៃទៅជា Yes ដោយទាញ drop down control។
Access 2013យើងទើបតែមាន “locked” DateCreated field ដូច្នេះ users មិនអាចផ្លាស់ប្តូរ។ field នេះដើម្បី store កាលបរិច្ឆេទdate ដែល record នីមួយៗ បានបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ system។
4. បន្ទាប់មក ជ្រើសរើស CustomerId label (label នៅខាងឆ្វេង ដោយមិនប៉ះ នៅខាងស្តាំដៃ), ហើយបន្ថែម space ដូច្នេះវាក្លាយជា Customer Id។
Access 20135. ឥឡូវនេះ Property Sheet ហើយប្តូរ Layout view
Layout View
1. ក្នុង Layout view, ចុចក្នុងផ្នែក blank នៃ form។
2. ពី Ribbon, ជ្រើសរើសពណ៌ background color សម្រាប់ form:
Access 20133. ពណ៌ background colors លើ field និមួយៗ ប្តូរព្រំដែន border color របស់ field និមួយៗ ជា bold t labels។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ជ្រើសរើស field ច្រើន ចុចលើ Shift key ហើយ select វាទាញចុះក្រោម។
Access 2013Form View ឥឡូវ ប្តូរទៅ Form view ហើយមើលឃើញ form និងធ្វើការ។ បញ្ចូល record ថ្មី និងមានច្រើនពីរបី។ លោកអ្នកអាចទាញ Navigation Pane។
Access 2013