មេរៀនទី៧: អត្ថបទកណ្តាលប្រើ CSS

មេរៀនទី៧: ដាក់អត្ថបទចំកណ្តាល​ប្រើកូដ CSS 

លោកអ្នកអាចកំណត់អក្សរឲ្យចំកណ្តាល (ប្រអប់) ដូចរូបខាងក្រោម៖
adiv.container {
width: 100px;
height: 100px;
background: #666;
color: #fff;
text-align: center;
line-height: 100px; /* where the magic happens */
}
ដាក់អក្សរឲ្យចំកណ្តាល​ប្រអប់នេះ បានលោកអ្នកគ្រាន់តែបន្ថែម៖នោះលោកអ្នក​នឹងទទួលបានដូចរូបខាងក្រោម ដោយគ្រាន់តែកំណត់ Value នៃ Property “line-height” ឲ្យដូចនឹង value នៃ Property “height” គឺជាការស្រេច។
a