មេរៀនទី១០: SQL View

មេរៀនទី១០:  SQL View

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ប៉ុន្តែកាលណាលោកអ្នកប្រ Design view ដើម្បីដំឡើង query, កម្មវិធី MS Access កំពុងដំឡើង SQL statement គោលបំណងបង្កើត query ដំណើរការ។ សម្រាប់គ្រប់ query ទាំងអស់លោកអ្នកបង្កើត ជា SQL statement លាក់នៅក្នុងវា។

ប្តូរ Switch ទៅជា SQL View ដើម្បីប្តូរ switch ទៅជា SQL view លោកអ្នកចុចលើ SQL icon នៅជ្រុងខាងក្រោមស្តាំដៃ របស់ Access:
Access 2013
លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស SQL View ពី View icon បានផងដែរ នៅលើខាងលើឆ្វេងដៃនៃ Ribbon។
SQL Statment

ម្យ៉ាងទៀត SQL view, នឹងមើលឃើញ SQL statement។  ដែល SQL statement នេះតំណាង query ដែលលោកអ្នកបានដំឡើង។
Access 2013អនុញ្ញាតអោយមើល SQL statement:

SELECT Customers.FirstName, Customers.LastName
FROM Customers

SQL statement ខាងលើ FirstName និង LastName fields ពីតារាង Customers table។ វាត្រឡប់ទៅ all records ទាំងអស់ ពីព្រោះយើង មិនបែងចែកផ្សេងទៀត។

ប្រសិនចង់បាន some records, យើងនឹងត្រូវការបន្ថែម criteria មួយចំនួនទៅ statement.បង្ហាញខាងក្រោម:

SELECT Customers.FirstName, Customers.LastName
FROM Customers
WHERE Customers.LastName = ‘Griffin’

ដូចក្នុឧទាហរណ៍ SQL statement ត្រឡប់ FirstName និង LastName fields ពីតារាង Customers table។ ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នេះ  យើងមិនចូលដល់ records កន្លែងឈ្មោះរបស់ customer ជា “Griffin”.