មេរៀនទី១២: បំលែង Macro ជា VBA

មេរៀនទី១២: បំលែង Macro ទៅជា VBA កូដ

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

កម្មវិធី Access  បានអនុញ្ញាតបំលែង  macros ដែលមានបទពិសោធន៍ សម្រាប់ developer ប្រើជាមួយ Visual Basic for Applications (VBA) ដើម្បីប្រើ macros ក្នុង Access client apps។
បើក  Macro ក្នុង Design View
ចុច
File Tab ហើយ
1. ចុច Save As
2. Save Object As
3. Save As
Access 2013លោកអ្នកនឹងឃើញប្រអប់ Dialog box ផ្តល់ឈ្មោះ macro នៅក្នុងប្រអប់ខាងលើ ក្នុង AS box,
ជ្រើសរើស Module. ចុច OK។
Access 2013
ចុច OK ប្រអប់ទីពីរ និងបង្ហាញ សួរ  error trapping and comments។
Access 2013ដោះចចេញធីច ហើយចុច Convert.
macro នឹងបំលែង បានរក្សា saved ទុកក្នុង Module.

‘————————————————————
‘ MyMacro
‘————————————————————
Function MyMacro()
On Error GoTo MyMacro_Err

    DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, 8, “table7”, “table7.xls”, True, “”

MyMacro_Exit:
    Exit Function

MyMacro_Err:
    MyMacroError$
    Resume MyMacro_Exit

End Function

‘————————————————————

នៅក្នុង Access 2007
បើក macro in Design View, ចុច Office Button (Pizza), ជ្រើសរើស Save As ហើយភ្លាមៗនោះ ចេញប្រអប់ Save As dialog។
Access 2013ប្រអប់ទី២បង្ហាញ ហើយសួរ error trapping and comments. ចេញចេញ ធីចទាំងពីរ ហើយចុច Convert
Access 2013