ការប្រើ select និង optgroup tag នៅក្នុង HTML

១. Select tag ឬ <select>…. </select> ៖ គឺជា tag ដែលប្រើសម្រាប់ឲ្យ User ធ្វើការចុច ជ្រើសយកជម្រើសណាមួយនៃ ជម្រើសដែលបានបង្ហាញតាមរយៈ Dropdown List។ ជាទូទៅ  Select tag គឺប្រើជាមួយ tag option (<option>)។
a<form>
<select>
<option>Male</option>
<option>Female</option>
</select>
</form>
. optgroup tag ឬ <optgroup>…</optgroup>៖ គឺជា tag ប្រើសម្រាប់ចាប់យក option tag ខាងលើជាផ្នែកៗ តាមចំណាត់ថ្នាក់ដែលអ្នកសរសេរកូដបានកំណត់ វាមិនអាចចុចបាន ឬ select យកបានទេ ប៉ុន្តែវាមានពណ៌ខ្មៅដិត (Bold) ហើយឈរនៅទីតាំងមុខ option tag មួយ Tab ។

<form>
<select>
<option>M</option>
<option>F</option>
</select>
<select>
<optgroup label=”Computer Language”>
<option> Web</option>
<option>Networking</option>
<option>iOS Develop</option>
<option>ASP.NET</option>
</optgroup>
<optgroup label=”Database”>
<option>Computer repairing</option>
<option>ORACLE</option>
<option>DB2</option>
</optgroup>
</select>
លទ្ធផលរួម
a