មេរៀនទី១៣: Database ទៅជា Excel

មេរៀនទី១៣: បញ្ចេញ Database ទៅ Excel

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

គ្រប់អ្នកប្រើ Access ត្រូវការបញ្ចេញ Access database ទៅជា Excel spreadsheet។ ដោយគ្រាន់តែត្រូវការតារាង table ឬលទ្ធផល query ទៅជា Excel។ Excel មិនមែន គ្រាន់តែ format ដែលលោកអ្នកចង់ បញ្ចេញ data ទៅ។ លោកអ្នកអាចបញ្ចេញពី Access ទៅជា XML, HTML, CSV file, ឬ PDF file ដែល Access 2013 ធ្វើបានទាំងអស់។

បញ្ចេញទៅ Excel របៀបបញ្ចេញទិន្ន័យ data ពី MS Access ទៅ Excel។
1. បើកតារាង table ឬ query ដែលផ្ទុកទិន្នន័យ data លោកអ្នកចង់បញ្ចេញ។
2. កំណត់ច្បាស់ EXTERNAL DATA tab ត្រូវបានជ្រើសរើស Ribbon, ចុច Excel download icon:
Access 20133. ចុច OK ដើម្បី save file នៅទីតាំង default អាចប្តូរទីតាំង location and/ឬឈ្មោះ file name។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស options ផ្សេងទៀត បានផងដែរ ដើម្បីបញ្ចូល:
Access 20134. ចុច Close. លោកអ្នកនឹងជ្រើសរើស Save Export Steps មុនពេល ចុច Close។ លោក អ្នក មាន Excel spreadsheet ដែលផ្ទុកទិន្នន័យ query របស់អ្នក ដែលអាច ផ្ញើទៅគ្រប់គ្នា។