មេរៀនទី១៤: ភ្ជាប់ពី Access ផ្សេងទៀត

មេរៀនទី: ការភ្ជាប់ ពី Access database ផ្សេងទៀត

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ដើម្បីភ្ជាប់ តារាង table ពី Access database ផ្សេងទៀត ជ្រើសរើស EXTERNAL DATA tab ក្នុង toolbar នៅខាងលើនៃអេក្រង់។ ចុចលើ Access button ក្នុង Import & Link group
Access 2013បន្ទាប់ ចុចប៊ូតុង Browse button ហើយរកមើល Access file ដែលផ្ទុកនៅក្នុងតារាង tables ដែលលោកអ្នកភ្ជាប់ link ទៅ។ ឧទាហរណ៍ យើងជ្រើសរើស TechOnTheNet.accdb file។

ជ្រើសរើសប៊ូតុង radio ដែលហៅថា “Link to the data source by creating a linked table” ហើយចុច OK ។
Access 2013លើតារាង Highlight tables ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ទៅ ឧទាហរណ៍ ជ្រើសរើស Suppliers table។
កាលណាបញ្ចប់ ការជ្រើសរើស តារាង tables ចុចលើប៊ូតុង OK។
Access 2013បានភ្ជាប់តារាង table របស់អ្នក នឹងបង្ហាញ ក្នុងសន្លឹក database។ លោកអ្នក ចាំថា ព្រួញទៅខាងឆ្វេងដៃ នៃឈ្មោះតារាង។ ដែលមានន័យថា វាគឺបានភ្ជាប់តារាង។
Access 2013