មេរៀនទី១៥: Queries ក្នុង Navigation

មេរៀនទី១៥: បង្ហាញ queries ក្នុង Navigation Pane

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

សំណួរ: ក្នុងកម្មវិធី Microsoft Access 2013, ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញ queries នៅក្នុង Navigation Pane បាន?

ចម្លើយ:  ដើម្បីបង្ហាញ queries ក្នុង Navigation Pane, ចុចលើ  Navigation Pane ជ្រើសរើស “Queries” ពី menu លោតឡើង។
Access 2013ឥឡូវនេះ Navigation Pane នឹងបង្ហាញ queries ទាំងអស់ដែលនៅក្នុង database របស់អ្នក។
Access 2013បង្ហាញ objects ទាំងអស(tables, queries, forms, reports, modules) ក្នុង Navigation Pane ក្នុង Access 2013

ដើម្បីបង្ហាញ objects ទាំងអស់នៅក្នុង Navigation Pane, ចុចលើ Navigation Pane menu ហើយជ្រើសរើស “All Access Objects” ពី popup menu។
Access 2013ឥឡូវ Navigation Pane នឹងបង្ហាញ tables, queries, forms, reports, និង modules ដែលនៅក្នុង database របស់អ្នក។
Access 2013