មេរៀនទី១៦: ចងភ្ជាប់ combo box

មេរៀនទី១៦: ចង combo box ទៅ primary key ប៉ុន្តែបង្ហាញ ការពណ៌នា field ក្នុង Access 2013

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

គេតែងតែប្រើតម្លៃ primary key មានការពណ៌នា field ក្នុងតារាង table នៃ record។ ក្នុងកម្មវិធី Access លោកអ្នកអាចភ្ជាប់ combo box មួយទៅ primary key, ប៉ុន្តែបង្ហាញការ ពណ៌នាក្នុងប្រអប់ combo box វាផ្ទាល់។

ដើម្បីធ្វើ ដូចនេះ ដំបូងបង្កើត combo box object ហើយចុចលើ Right-click លើ combo box ជ្រើសរើស Properties ពី popup menu។
Access 2013Access 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ហើយចុច ប៊ូតុង button (ជាមួយបីចំណុច 3 dots) ទៅខាងស្តាំនៃ “Row Source” property នាំសន្លឹក Query Builder។
Access 2013ក្នុងសន្លឹក Query Builder បង្កើត SQL របស់អ្នក ដើម្បីជ្រើសរើស field ដំបូង ជា primary key និងការពណ៌នា field នោះ។ ឧទារហណ៍ primary key គឺ CategoryID និងការពណ៌នា ជា CategoryName។ បិទសន្លឹក query builder ដោយចុច X ក្នុងជ្រុងខាងស្តាំដៃនៃ Query Builder។

លោកអ្នកនឹងបានបង្ហាញ ដើម្បីរក្សា ផ្លាស់ប្តូរ ចុចលើ “Yes”។
Access 2013លោកអ្នកនឹងត្រឡប់ ទៅសន្លឹក Properties សន្លឹក combo box  បង្កើត “Column Count” property ជា 2។  column count property បង្ហាញជា query នឹងត្រឡប់ជា ២ columns។

ហើយបង្កើត “Column Widths” property ជា 0;1។
Access 2013បង្កើត “Bound Column” property ជា 1។  នេះនឹងចង combo box ទៅតម្លៃ primary key ហើយ មិនមានការពណ៌នា field។
Access 2013បង្កើត “Bound Column” property ជា 1។  នេះនឹងចង combo box ទៅតម្លៃ primary key ហើយ មិនមានការពណ៌នា field។
Access 2013កំណត់តម្លៃ combo box

យើងចង់អោយ users ជ្រើសរើសតម្លៃពី កំណត់ឡើងវិញនៃតម្លៃក្នុង combo box មួយ។ ធ្វើដូចនេះ បើក form របស់អ្នកក្នុង design view។ ចុចលើ combo box ហើយជ្រើសរើស Properties ពី popup menu។
Access 2013Access 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្នុង combo box, មាន Property ដែលហៅថា “Limit To List”។ លោកអ្នកនឹងត្រូវការបង្កើត You will property ជា “Yes” លើ combo box object។
Access 2013កាលណាលោកអ្នកព្យាយាម បញ្ចូលតម្លៃ ក្នុង combo box ដែលមិនមាននៅក្នុង list នឹងទទួលបានសារ ខាងក្រោម:
Access 2013បង្ហាញ column នៅក្នុង combo box ក្នុង Access 2013

លោកអ្នកអាចចងភ្ជាប់ combo box ទៅ column មួយវាជាសមត្ថភាព ដើម្បីបង្ហាញ columns ច្រើនកាល ណាចុចលើ combo box មួយ។ នេះគឺតែងតែ ប្រើកាលណា field មួយនៅក្នុងលទ្ធផលបង្កើត។

ដើម្បីបង្ហាញ column ក្នុង combo box, បើក form របស់អ្នកក្នុង design view ចុច Right-click លើ combo box ហើយជ្រើសរើស Properties ពី popup menu។
Access 2013លើ combo box, មាន Property ដែលហៅថា “Column Heads”។ លោកអ្នកនឹងត្រូវការបង្កើត property ជា “Yes” លើ combo box object។
Access 2013លោកអ្នកនឹងឃើញ column headings (Company Name និង Address) កាលណា ជ្រើស រើស combo box មើលខាងក្រោម:
Access 2013ប្រយោជន៍ combo box ជាមួយ list នៃតម្លៃ (មិន មែនមកពី query) ក្នុងAccess 2013

ចង់បង្កើត code table ទៅ combo box។ មានករណីជាច្រើន កាលណាតម្លៃក្នុង ប្រអប់ code box នឹងផ្លាស់ប្តូរ។ ធ្វើដូចនេះ បើក form ពីក្នុង design view។ ចុចលើ Right-click លើ combo box object ហើយជ្រើសរើស Properties ពី popup menu។
Access 2013បង្កើត property បានបង្កើត “Row Source Type” ទៅជា “Value List”។ ហើយក្នុង “Row Source” property, list តម្លៃដែលចង់បង្ហាញ ក្នុង combo box។  ឧទាហរណ៍ លោកអ្នក បង្កើត Row Source property ជា: Satisfied;Not satisfied
ឧទាហរណ៍ នឹងមាន ២តម្លៃ ក្នុង combo-box – Satisfied និង Not satisfied:
Access 2013បង្ហាញ field names ក្នុង combo box ក្នុង Access 2013

លោកអ្នកចងបាន dynamically បង្កើត SQL statement លើអ្វីដែលអ្នក ប្រើ user បញ្ចូល។ ឧទាហរណ៍ លោកអ្នកអាចបង្កើត query tool ដោយផ្ទាល់ជាមួយ  Access ហើយអនុញាតអោយ user ជ្រើសរើស fields ជា query “where” លក្ខខណ្ឌ SQL statement។

ទាញ list​ ចុះក្រោម  ធ្វើដូចនេះ បើក form របស់អ្នកក្នុង in design view ចុច Right-click លើ combo box ហើយជ្រើសរើស Properties ពី popup menu។
Access 2013បង្កើត “Row Source Type” property ទៅ “Field List”។

ហើយនៅក្នុង “Row Source” property, ជ្រើសរើស table ឬ query ដែលលោកអ្នកចង់មើល fields ក្នុងករណីនេះ យើងជ្រើសរើស Suppliers table។
Access 2013កាលណាលោកអ្នកចុចលើ combo box, នឹងឃើញឈ្មោះ field names ពី Suppliers table មើលខាងក្រោម:
Access 2013បង្ហាញតម្លៃតែមួយគត់ ក្នង combo box ក្នុង Access 2013
Access 2013បើក Form in Design view ហើយចុច right-click លើ combo box ហើយជ្រើសរើស Properties ពី popup menu។
Access 2013ចុចលើប៊ូតុង (ជាមួយ 3 ចុច) ទៅស្តាំនៃ “Row Source” property នាំទៅសន្លឹក Query Builder។
Access 2013

នៅក្នុងសន្លឹក Query Builder ទាញ mouse pointer លើតំបន់មួយទៅខាងស្តាំនៃតារាង table និងចុចលើប៊ូតុង mouse ខាងឆ្វេង។ កាលណាអ្នកមើលសន្លឹក Properties វាបង្ហាញ properties សម្រាប់ query មិនមែនជា fields)។

Access 2013កាលណាសន្លឹក Query Properties បង្ហាញបង្កើត Unique Values property ជា “Yes”។បន្ទាប់ បិទ សន្លឹក query builder ដោយចុចលើ X នៅជ្រុងខាងលើស្តាំដៃនៃសន្លឹក Query Builder។ចុចលើប៊ូតុង “Yes” ។
Access 2013ឥឡូវនេះកាលណា លោកអ្នកមើលតម្លៃ ក្នុង combo box, លោកអ្នកឃើញតម្លៃ unique values បង្ហាញ។